تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق)

آبجو,آبجواسكل,آبجواسكول بين‌المللي سابق,بهنوش,تاريخجه شركت بهنوش,تاريخچه توليد ماالشعير,تتاريخچه توليد آبجو,تحقيق رشته صنايع,تحقيق صنايع,توليد دلستر,توليدات شركت بهنوش,دانلود تحقيق,شركت بهنوش ايران,كار تحقيقي صنايع,مهندسي صنايع
دانلود تحقيق تاريخچه شركت بهنوش ايران (آبجواسكول بين‌المللي سابق)

دانلود فایل

مقدمه: تاريخچه پيدايش :اگرچه محيط كار وارتباط آن باتندرستي
نيروي كارازروزگاران پيشين شناخته شده است، امادرگذشته اقدامي درخور توجه
درمورد حفاظت نيروي كار دربرابر خطرات شغلي انجام نمي پذيرفت. مطالعه شرايط
كاردرمعادن طلا، نقره وسرب دريونان ومصرباستان نشان دهندة عدم توجه بسنده
به مسئله سلامت وايمني كارگران مي باشد وازآنجا كه دربسياري موارد براي
استخراج معادن ازبردگان وزندانيان استفاده مي‌شده است،حكومت‌هاهيچ گونه
مسئوليتي دربرابر افراد نداشته وكاردرچنين جاهائي رادرواقع نوعي تنبيه
ومجازات مي‌دانستند. به تدريج شرايط حاكم برمحيط كاردگرگون شد وافرادبه
انديشه حفاظت ازخودافتادند وكارفرمايان درصدد حفظ وتأمين تندرستي نيروي
كاربرآمدند. يكي ازنخستين شواهد كنترل
مخاطرات كارمربوط به دوران روم باستان درسده دوم پيش ازميلاد است. درآن
زمان معدن‌چيان بااستفاده ازپارچه‌اي جلودهان خودرامي‌بستند تاازاستنشاق
گردوغبار جلوگيري نمايند. درهمين زمينه، پزشكان ودانشمنداني چند پابه ميدان
گذاشتند وگامهايي جهت اعتلاي تندرستي نيروي كاربرداشتند. نخستين باربقراط
درسدة چهارم پيش‌ازميلادمسموميت كارگران باسرب راتشخيص داد.نخستين كتاب
معتبردرطب كاردرسال1700به وسيله‌«رامازيني‌»كه اورا پدرطب كارمي‌نامند
منتشرشد. اونخستين فردي بودكه به پزشكان توصيه كرددرضمن پرسش‌هاي
خودازبيمار، پيشة اورانيز جويا شوند،زيراممكن است ارتباطي نزديك ميان شغل
فرد وبيماري وي وجود داشته باشد.اومطالعاتي باارزش برروي
معدن‌چيان،كيمياگران،شيشه‌سازان،نقاشان،آهنگران ودباغان انجام داد.
پس ازانقلاب صنعتي (درنيمةدوم سدةهيجدهم)،صنعت
وفن‌آوري رشدي چشمگيريافت،امابرخلاف بهبود وضع زندگي، افزايش سطح توليد
وراحت‌ترشدن كارها، كه ناشي ازپيشرفت علمي وفني بود،مشكلات وگرفتاري‌هاي
بسياري براي انسان بوجودآمد وسبب شد كه انسان معاصر درمعرض خطرات وتهديدهاي
بي‌شماري قرارگيرد كه ازآن جمله مي‌توان به بيماري‌هاوحوادث ناشي ازكارو
كهولت‌هاي زودهنگام،كه دراثرشرايط نامناسب كاري ايجاد مي‌شوند،اشاره كرد.
پيدايش چنين مشكلات ومعضلاتي
نيازشديد واساسي به فراگيري ورعايت اصول ايمني وبهداشت كار رانمايان ساخت
وانسان رابرآن داشت تادرصدد چاره‌جوئي‌هاي بنيادين برآيد وبراي حفظ نيروي
انساني وتأمين تندرستي،ايمني وبهداشت آن تدابيري بينديشد وبامسئله به
گونه‌اي علمي ونهادين برخورد كند. به اين ترتيب، نظام علمي نويني به نام
بهداشت حرفه‌اي روبه تكامل گذاشت.امروزاين علم تمام مسايل گوناگون پزشكي ،
بهداشتي وايمني درهرپيشه‌را دربرمي‌گيرد.روشن است كه تعريف يادشده
دربرگيرندة تمام افرادي كه به گونه‌اي دربخش توليد ياخدمات اشتغال دارند،
(همانند كارگران،كشاورزان، معلمان،كارمندان،زنان خانه‌دارو … ) مي‌شود.

درمحيط‌هاي صنعتي باوجود ماشين‌آلات وابزار فراوان، غالباً
كارگران درمعرض خطرات گوناگون قراردارند. باپيشرفت فن‌آوري وافزايش كاربرد
ماشين درتوليد نيز مخاطرات واحتمال بروز حوادث دراين گونه محيط‌ها فزوني
مي‌گيرد.ايمني صنعتي علمي است كه درپيش گيري ازبروز حوادث درمحيط كاربه
ياري انسان مي‌شتابد وهمواره درراستاي حفاظت وحراست ازنيروي كاروسرمايه گام
برمي‌دارد. محتواي ايمني صنعتي:اصولاًايمني صنعتي رشته‌اي گسترده
است كه به مجموعة تدابير، اصول ومقرراتي گفته مي‌شود كه بابه كارگرفتن
آن‌ها مي‌توان نيروي انساني وسرمايه رادربرابر خطرات گوناگون درمحيط‌هاي
صنعتي به گونه‌اي مؤثر وكارا نگهداري كرد وبه اين وسيله يك محيط كار بي‌خطر
وسالم براي افزايش كارايي كاركنان به وجود آورد.

تعريف علمي ايمني عبارت است از «ميزان درجه دوربودن
ازخطرات». واژة«Hazard»كه درتعريف علمي ايمني آمده است درواقع شرايطي است
كه داراي پتانسيل رساندن آسيب به كاركنان،تجهيزات، وساختمان‌ها ، ازبين
بردن مواد يا كاهش كارآئي دراجراي يك وظيفةازپيش تعيين شده مي‌باشد. هنگامي
كه«Hazard ‌» وجود دارد، امكان وقوع اثرات منفي يادشده وجود خواهد داشت
كلمة «Danger» گوياي قرار گرفتن درمعرض يك « Hazard » است . به اين ترتيب،
ايمني متضاد «Danger» بوده ودرصدد حذف خطرات بالفعل موجود درمحيط كار
مي‌باشد.
ايمني بطور صددرصد ومطلق وجود نداردوعملاً هم هيچ‌گاه حاصل
نخواهدشد.ازاين روست كه گفته مي‌شود ايمني حفاظت نسبي دربرابرخطرات است. يك
مكان ،يك كارمعين ويايك دستگاه زماني ايمن انگاشته مي‌شود كه احتمال خطر
مرگ، مجروح شدن وياابتلا به بيماري براي كساني كه درآنجا بوده ياباآن
دستگاه كار مي‌كنند درحد قابل قبول پايين باشد.اگر اين احتمال درمحيط كار
بادستگاهي ازحد قابل قبول بيشتر باشد آن محل يادستگاه غيرايمن تلقي
مي‌شود.به اين ترتيب تعريف ايمن وغيرايمن به طوردقيق ومطلق ممكن نيست وبه
حدود وميزان قابل قبول بستگي دارد. ميزان خطرقابل قبول درمحيط‌هاي مختلف
وزمان‌هاي گوناگون متفاوت است وبه طوركلي، مي‌توان گفت كه ميزان خطر قابل
قبول باپايين آمدن سطح ايمني ، افزايش وبا افزايش سطح ايمني، كاهش مي‌يابد.
باتوجه به تعريف ايمني ، مهندسي
ايمني عبارت است از “مقررات يا نظامي كه براي كاهش وقوع حوادث ازطريق حذف
ياكنترل خطرات به كارروند.”
درمهندسي ايمني صنعتي كه براي ايمن كردن محيط كارمورد توجه قرار مي‌گيرند عبارتند از : 1-پيش‌گيري ازحوادث 2-عوامل انساني 3-طراحي وجانمايي دستگاه‌ها 4-مديريت وراهبري ايمني 5-آموزش 6-بازرسي ونظارت فصل اول: تاريخچه وفرآيند توليدفصل دوم: ايمني عمومي وفرديفصل سوم: عوامل فيزيكي زيان‌آور محيط كار (صدا . روشنائي . تهويه . رنگ)فصل چهارم: عوامل شيميايي زيان‌آور محيط كارفصل پنجم : ارگونوميفصل ششم : ايمني دربرقفصل هفتم : ايمني حريق فصل هشتم : حوادث ناشي ازكار

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق صنايع دانلود تحقيق كار تحقيقي صنايع تحقيق رشته صنايع مهندسي صنايع بهنوش آبجو تاريخجه شركت بهنوش تتاريخچه توليد آبجو تاريخچه توليد ماالشعير توليد دلستر توليدات شركت بهنوش شركت بهنوش ايران آبجواسكول بين‌المللي سابق آبجواسكل

 • طرح توجیهی هدفون ميكروفون دار

  امکان سنجی هدفون ميكروفون دار,دانلود طرح توجیهی هدفون ميكروفون دار,طرح توجیهی هدفون ميكروفون دار,طرح کارآفرینی هدفون ميكروفون دار,طرح کسب و کار هدفون ميكروفون دار,کارآفرینی هدفون ميكروفون دار,هدفون ميكروفون دار دانلود طرح توجیهی هدفون ميكروفون دار دانلود فایل این طرح توجیهی…

 • شیپ فایل خطوط همبارش استان ایلام

  خطوط همبارش,دانلود شیپ فایل خطوط همبارش,دانلود نقشه همبارش,شیپ فایل خطوط همبارش,شیپ فایل خطوط همبارش استان ایلام,نقشه خطوط همبارش,نقشه همبارش,نقشه همبارش استان ایلام دانلود شیپ فایل خطوط همبارش استان ایلام دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)

  استان بوشهر,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)…

 • جزوه درس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری

  جزوه مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری,دانلود مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری,درس مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری,کتاب مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری,مدیریت مراکز و سازمان های فرهنگی و هنری…

 • پاورپوینت کامپوزیت

  انواع کامپوزیت,پاورپوینت کامپوزیت,تحقیق کامپوزیت,تعریف کامپوزیت,دسته‌ بندی کامپوزیت,فرآیند ساخت کامپوزیت,کابرد کامپوزیت‌ها,کاربرد کامپوزیت در صنایع هوافضا,کاربرد کامپوزیت در صنعت خودرو,کامپوزیت,کامپوزیت چیست پاورپوینت کامپوزیت رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کامپوزیت،در قالب ppt و در 99 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تقسیم‌بندی موادمقدمهکابرد…

 • روابط مثلثاتی

  اسلاید,پاورپوینت,روابط,ریاضیات,مثلثاتی دانلود روابط مثلثاتی دانلود فایل روابط مثلثاتی در قالب پاورپوینت و در 26 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: روابط مثلثاتی ریاضیات پاورپوینت اسلاید

 • پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه

  دانلود پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه دانلود پلان تاسيسات الكتريكي ساختمان اداري 3 طبقه دانلود فایل اين فايل شامل نقشه تاسيسات الكتريكي طبقات و جزئيات بشرح ذيل مي باشد1 - سيستم روشنايي 2 - سيستم اعلام حريق 3…

 • پلان ويلايي 150 متري

  150,پلان,متري,ويلايي دانلود پلان ويلايي 150 متري دانلود فایل پلان ويلايي 150 متري   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان ويلايي 150 متري

 • تحقیق شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت

  آشنایی با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون,تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحي قانون,تحلیل مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت,شرح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون,شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت,مواد 147 و 148 اصلاحي قانون,مواد…

 • پاورپوینت کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر مهری باقری

  پاورپوینت کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر مهری باقری,خلاصه کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر مهری باقری,دانلود کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر مهری باقری,کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر باقری,کتاب تاریخ زبان فارسی دکتر مهری باقری,کتاب تاریخ زبان فارسی مهری باقری دانلود پاورپوینت…