تحقيق سند و اقسام آن

اصطلاح سند ثبتي,انواع سند,تعاريف سند رسمي و عادي,تعريف و مفهوم سند,سند,سند رسمي,سند عادي,قدرت اجرايي سند رسمي
دانلود تحقيق سند و اقسام آن

دانلود فایل

فهرستفصل اول: سند و اقسام آن    مبحث اول: تعريف سند    مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي    بند اول: سند عادي و تعريف آن    بند دوم: سند رسمي و تعريف آن    بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است    بند چهارم: انواع سند رسمي     الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت    ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي    بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي    بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء    فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:    مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود    بند اول: اسناد معلق و منجز    بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر    بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له    بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد    مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه    بند اول: دفتر اسناد رسمي    بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت    بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه    مبحث سوم: صدور اجرائيه    بند اول: تعريف اجرائيه    بند دوم: انواع اجرائيه    بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو    لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه    بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه    فصل سوم: شروع عمليات اجرائي    مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي    مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي    بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور    بند دوم: ابلاغ اجرائيه    بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران    فصل چهارم: ترتيب اجراء:    مبحث اول: اسناد بدون وثيقه    بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه    بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه    بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول    بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول    بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له    بند ششم: وجه الااتزام    بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار    بند هشتم: بازداشت اموال متعهد    الف: بازداشت اموال منقول    مرحله اول: تقاضاي متعهدله    مرحله دوم: ارزيابي    مرحلة سوم: تعيين حافظ    ب: بازداشت اموال غير منقول    بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث     بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده    بند يازدهم – مستثنيات دين    بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد    مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه    بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه    الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول    ب: اسناد مربوط به اموال منقول    بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار    بند سوم: زمان حراج و ختم آن    بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي    بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول    بند ششم: تخليه    بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي    بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه    مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي    مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي    فصل پنجم: شكايت اجرائي    مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند    مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل    مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل    فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي    مبحث اول: معاني توقيف    مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي    مبحث اول: تعريف سند:مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است. و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.الف: سند عادي:1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
سند انواع سند تعريف و مفهوم سند سند عادي سند رسمي تعاريف سند رسمي و عادي اصطلاح سند ثبتي قدرت اجرايي سند رسمي

 • جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی

  جزوه ایمنی محیط کار ارشد,جزوه ایمنی محیط کار برای کنکور,جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی صنعتی,جزوه ایمنی محیط کار کنکور,دانلود جزوه ایمنی محیط کار,دانلود جزوه ایمنی محیط کار ارشد,دانلود جزوه ایمنی محیط کار کنکور جزوه ایمنی محیط کار رشته ایمنی…

 • تحقیق تاريخچه کونگ فوتوآ

  تحقیق کونگ فوتوآ,دانلود کونگ فوتوآ,کونگ فوتوآ,مقاله کونگ فوتوآ تحقیق تاريخچه کونگ فوتوآ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع تاريخچه کونگ فوتوآ،در قالب word و در 10 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:کونگ فوتو آ با بهره گيري از سالها تجربه…

 • استاندارد API مربوط به خطوط توليد لوله

  API,استاندارد,توليد,خطوط,لوله,مربوط دانلود استاندارد API مربوط به خطوط توليد لوله دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: استاندارد API مربوط خطوط توليد لوله

 • تحقیق نفس

  اثبات وجود نفس,پایان نامه تجرد نفس,پایان نامه شناخت نفس,پایان نامه نفس,تجرد نفس,تحقیق اثبات وجود نفس,تحقیق تجرد نفس,تحقیق شناخت نفس,تحقیق عزت نفس,تحقیق نفس,د انلود پایان نامه نفس,دانلود تحقیق نفس,شناخت نفس,عزت نفس,موانع رشد نفس دانلود تحقیق نفس دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت ارتباط با شهروندان و دولت الکترونیک

  ترجمه مقاله دولت الکترونیک,ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با شهروندان,دانلود ترجمه مقاله,دانلود ترجمه مقاله مدیریت ارتباط با شهروندان,دولت الکترونیک,مدیریت ارتباط با شهروندان,مقاله ترجمه شده دولت الکترونیک,مقاله ترجمه شده مدیریت ارتباط با شهروندان دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان مدیریت ارتباط با…

 • پاورپوینت ايجاد و پرورش محيط كار خلاق و نوآور

  اسلاید خلاقیت در محیط کار,ايجاد محيط كار خلاق,ایجاد محیط کار نوآور,پاورپوینت ايجاد و پرورش محيط كار خلاق و نوآور,پرورش محيط كار خلاق,پرورش محیط کار نوآور,تحقیق خلاقیت در محیط کار,تحقیق نوآوری در محیط کار,خلاقیت در محیط کار,نوآوری در محیط کار دانلود…

 • پاورپوینت تاثير فن آوري اطلاعات در ايجاد اشتغال پايدار

  تاثير فن آوري اطلاعات در ايجاد اشتغال پايدار,تاثير فناوري اطلاعات,تاثير فناوري اطلاعات بر اشتغال,تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان,تاثير فناوري اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی,تحقیق تاثير فناوري اطلاعات,مقاله ت,مقاله تاثير فناوري اطلاعات بر سازمان دانلود پاورپوینت تاثير فن آوري اطلاعات در…

 • آیین نگارش و نشانه گذاری

  آیین,اسلاید,پاورپوینت,نشانه گذاری,نگارش دانلود آیین نگارش و نشانه گذاری دانلود فایل آیین نگارش و نشانه گذاری در قالب پاورپوینت و در 64 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: آیین نگارش نشانه گذاری پاورپوینت اسلاید

 • تحقیق توربو ماشين ها

  پروژه توربو ماشین,تحقیق توربو ماشین,توربو ماشین,توربوماشين ها,دانلود پروژه توربو ماشین,دانلود تحقیق توربو ماشین,دانلود مقاله توربو ماشین,مقاله توربو ماشین دانلود تحقیق توربو ماشين ها دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد توربو ماشين ها،در قالب word و در 16 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت خلاصه حسابرسی1

  پاورپوینت خلاصه حسابرسی1,پاورپوینت کتاب خلاصه حسابرسی1,تحقیق خلاصه حسابرسی1,جزوه خلاصه حسابرسی1,خلاصه اصول حسابرسی1,خلاصه حسابرسی 1,خلاصه حسابرسی 1 ,خلاصه درس حسابرسی1,دانلود جزوه خلاصه حسابرسی1,کتاب خلاصه حسابرسی1 دانلود پاورپوینت خلاصه حسابرسی1 دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع خلاصه حسابرسی1،در قالب ppt و در…