تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران,حراج به جهت تغيير شغل,حراج در حقوق ايران,حراج دولتي,شرايط انعقاد و اعتبار حراج,قواعد حاكم بر حراج,قواعد حراج در ايران
دانلود تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران

دانلود فایل

مقدمه 1بيان مسئله: 3فرضيه‌ها: 3بخش اول: تعاريف و اصطلاحات حراج 4فصل دوم: بررسي تعاريف ارائه شده پيرامون حراج 5مبحث اول: حراج در قانون شهرداري 6گفتار اول: آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي 6گفتار دوم: آيين نامه مالي شهرداري ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شوراي ملي و مجلس سنا. 7گفتار سوم: آيين‌نامه طرز وصول عوارض شهرداري و جرايم مستنكفين از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شوراي ملي 8گفتار چهارم: آيين‌نامه معاملات شهرداري پايتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شوراي ملي و مجلس سنا 11مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور 13گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310 13گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحي ثبت اسناد املاك مصوب 1358 14گفتار سوم: قانون الحاقي به قانون ثبت مصوب 3/11/1355 15گفتار چهارم: آيين‌نامه ترتيب اتخاذ ارزياب و نحوه ارزيابي موضوع قانون الحاق يك تبصره به ماده 34 قانون ثبت 16مبحث
سوم: حراج در آيين‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي
به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 6/4/1355 وزير دادگستري 16گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمي 16گفتار دوم: شرايط اجراي حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آيين‌نامه 19گفتار سوم: موارد توقيف عمليات حراج 21گفتار چهارم: موارد بي‌اعتباري فروش در حراج 22مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفي 24گفتار اول: آيين‌نامه اجراي موضوع ماده 51 قانون نظام صنفي. 25گفتار دوم: آيين‌نامه اجرايي ماده 84 قانون نظام صنفي 27مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور 29مبحث ششم: حراج در آيين‌نامه معاملات دولتي 31گفتار اول: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 10/2/1334 مجلس شوراي ملي 31گفتار دوم: آيين‌نامه معاملات دولتي مصوب 27/12/1349 مجلس شوراي ملي 31مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت 34گفتار اول: تصدي به عمليات حراجي چيست؟ 34گفتار دوم: بررسي نظريات 36مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركي 37گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركي مصوب 6/4/1334 37گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركي مصوب 3/3/1350 39گفتار سوم: نحوه حراج در آيين‌نامه اجرايي قانون امورگمركي 40گفتار چهارم: نحوه اقدام خصوص كالاي متروكه در فرودگاه 43مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي 44مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومي 45مبحث يازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونيكي مصوب 17/10/82 مجلس شوراي اسلامي 46گفتار اول: شرايط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47گفتار دوم: شرايط تامين كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونيك 47مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفيه و امور ورشكستگي 48بخش دوم: مزايده 49فصل اول: معناي لغوي و اصطلاحي 49فصل دوم: سابقه تقنيني در خصوص مزايده معاملات دولتي و مفهوم آن 50فصل سوم: تشريفات مزايده در قراردادههاي دولتي 52فصل چهارم: مزايده در اجراي احكام مدني 54گفتار اول: اجرا حكمي كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحيه محكوم عليه است. 54گفتار دوم: اصلاح آيين‌نامه قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا 55گفتار سوم: اصول مقدماتي حاكم بر اقدامات مدير دفتر و دادورز و مامورين اجرا جهت اجراي اجرائيه 56گفتار چهارم: نوع معامله در اجراي احكام مدني 58مبحث دوم: نحوه مزايده اموال منقول 58گفتار اول: محل مزايده 58گفتار دوم: زمان مزايده 59گفتار سوم: آگهي مزايده 60گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفين براي مزايده 62‌گفتار پنجم: جلسه مزايده 64گفتار ششم:‌ توافق محكوم عليه و محكوم له در جلسه مزايده 68گفتار هفتم: موارد رد مامورين اجرا براي مزايده 69گفتار هشتم: مبلغ پايه در مزايده 70گفتار نهم: ضمانت اجراي عدم اقدام ضابطين از دستور دادورز در مزايده 71گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزايده 72بند چهارم) ضمانت اجراي عدم پرداخت ثمن مطابق شرايط 73گفتار يازدهم: فروش قسمتي از مال توقيف شده در جلسه مزايده 73گفتار دوازدهم: تحويل و تسليم مال فروخته شده به برنده مزايده 74گفتار سيزدهم: اتمام عمليات مزايده در اموال منقول 75گفتار چهاردهم: موارد به اعتباري مزايده 75مبحث دوم: مزايده اموال غيرمنقول 76گفتار اول: مندرجات آگهي فروش اموال غيرمنقول 76گفتار دوم:‌ اتمام عمليات مزايده در اموال غيرمنقول 77بخش سوم: بورس و تمايز آن با حراج 79فصل اول: مبناي لغوي و اصطلاحي بورس 79فصل دوم: اركان بورس 80فصل سوم: نحوه سرمايه‌گذاري در بورس 81گفتار اول: خريد 81گفتار دوم: فروش 81گفتار سوم: اعلاميه خريد و فروش 81فصل چهارم: خصوصيات معاملات بورسي 82بخش چهارم: بررسي سابقه فقهي حراج 84بخش پنجم: ماهيت حقوقي حراج 88فصل اول: بررسي تعاريف و ارائه تعريفي از حراج 88فصل دوم: اقسام حراج 89گفتار اول: حراج به جهت پايان فصل مصرف 89گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اوليه فروش كالا 90گفتار سوم: حراج به جهت تغيير شغل 90گفتار چهارم: حراج به جهت تعطيل واحد صنفي 90گفتار پنجم: حراج فصلي و حراج غيرفصلي 90گفتار ششم: حراج جمعي 91فصل سوم: مشخصات حراج 91گفتار اول: حراج دولتي 91بند اول: حراج در مقام فروش كالا 92بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتي 92گفتار دوم: حراج خصوصي 92بند اول: حراج اشخاص حقيقي 93بند دوم: حراج اشخاص حقوقي 93فصل چهارم: شرايط انعقاد و اعتبار حراج 93گفتار اول: اصل آزادي قراردادها 93گفتار دوم: قصد و رضاي طرفين 94گفتار سوم: اهليت طرفين 100گفتار چهارم: موضوع حراج 102بند اول: مورد حراج بايد در جلسه حراج وجود داشته باشد. 103بند دوم: مورد حراج بايد قابليت تملك ماليت داشته باشد. 103بند سوم: مورد حراج بايد مقدورالتسليم باشد. 103بند چهارم: مورد حراج بايد معين باشد 103بند پنجم: مورد حراج نبايد مبهم باشد 104گفتار پنجم: مشروعيت جهت در حراج 105فصل پنجم: ثمن معامله در حراج 105فصل ششم: آيا حراج نوعي دلالي است 107فصل هفتم: آيا حراج نوعي حق‌العمل كاري است 109فصل هشتم: آيا حراج نوعي مناقصه است 110فصل نهم: ويژگيهاي حراج 111نتيجه‌گيري 119منابع و ماخذ 122

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ايران قواعد حاكم بر حراج حراج در حقوق ايران قواعد حراج در ايران حراج دولتي شرايط انعقاد و اعتبار حراج حراج به جهت تغيير شغل

 • پرسشنامه شایستگی مربی

  پرسش نامه شایستگی مربی,پرسشنامه آماده شایستگی مربی,پرسشنامه شایستگی مربی,پرسشنامه شایستگی مربی رایگان,دانلود پرسش نامه شایستگی مربی,دانلود پرسشنامه آماده شایستگی مربی,دانلود پرسشنامه شایستگی مربی,دانلود پرسشنامه شایستگی مربی رایگان دانلود پرسشنامه شایستگی مربی دانلود فایل دانلود پرسشنامه شایستگی مربی،در قالب pdf و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان مرند,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مرند دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان مرند (واقع در استان آذربایجان شرقی) دانلود فایل…

 • پاورپوینت کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا

  پاورپوینت کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا,خلاصه کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا,دانلود کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا,کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا,نکات کتاب منطق الطیر عطار دكتر سیروس شمیسا دانلود پاورپوینت کتاب منطق الطیر…

 • مقاله حسابداری مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل، به همراه ترجمه

  ترجمه مقاله حسابداری,ترجمه مقاله حسابداری دارایی,ترجمه مقاله دارایی نامشهود,دانلود ترجمه مقاله حسابداری,دانلود مقاله حسابداری ترجمه شده,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله ترجمه شده دارایی نامشهود,مقاله حسابداری با ترجمه,مقاله حسابداری ترجمه شده دانلود مقاله حسابداری مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده…

 • تحقیق انقلاب ایران

  انقلاب اسلامی,انقلاب ایران تحقیق انقلاب ایران رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع انقلاب ایران،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:اصلاح و انقلاب هر دو براى رسيدن به يك هدف واحد صورت مى‏گيرند و اين هدف…

 • پاورپوینت تحلیل فضای شهری زیتون کارمندی (فلکه چیتا تا پارک)

  پایان نامه تحلیل فضای شهری,پروژه تحلیل فضای شهری,پروژه تحلیل فضای شهری میدان,تحلیل فضای شهری,تحلیل فضای شهری ppt,تحلیل فضای شهری میدان,تحلیل معماری فضای شهری,دانلود پایان نامه تحلیل فضای شهری,دانلود پروژه تحلیل فضای شهری دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری زیتون کارمندی (فلکه…

 • فایل مدل سازی و تحلیل صفحه پیچ شده در نرم افزار انسیس

  پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,پروژه نرم افزار انسیس,دانلود پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,روشهای مدلسازی در نرم افزار انسیس,مدلسازی در نرم افزار انسیس,مدلسازی صفحه پیچ شده در در نرم افزار انسیس,نمونه مدلسازی در نرم افزار انسیس دانلود فایل مدل…

 • تحقیق تدریس

  اصول تدریس,پاورپوینت تدریس,پاورپوینت تدریس ابتدایی,پایان نامه تدریس,تحقیق تدریس,تحقیق روش تدریس,تحقیق مدیریت تدریس,روشهای تدریس,روشهای تدریس فعال,مدیریت تدریس,مقاله تدریس,مقاله در مورد روش تدریس,مقاله روش تدریس دانلود تحقیق تدریس دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد تدریس،در قالب doc و در 8 صفحه، قابل ويرايش، شامل:تدریس چیست؟پرسش‌های…

 • پاورپوینت سبک های یادگیری و تفکر

  پاورپوینت سبک های یادگیری,تحقیق سبک های یادگیری,سبک های تفکر pdf,سبک های تفکر استرنبرگ,سبک های تفکر چیست,سبک های یادگیری,سبک های یادگیری pdf,سبک های یادگیری شناختی,سبک های یادگیری کلب,مقاله سبک های یادگیری دانلود پاورپوینت سبک های یادگیری و تفکر دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق پروسه تولید نوشابه در کارخانه زمزم

  تصفیه آب,تولید نوشابه,زمزم,کارخانه تحقیق پروسه تولید نوشابه در کارخانه زمزم رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق باموضوع پروسه تولید نوشابه در کارخانه زمزم،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:تصفیه آب:اولین اقدام انجام گرفته روی آب بعد…