تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

انواع اعتبارات اسنادي,تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل,تعريف و معناي معاملات اعتبار,معاملات كالي به كالي,مفهوم اعتبار نامه,مفهوم معاملات كالي به كالي در فقه,مفهوم معاملات كالي به كالي در لغت
دانلود تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل

دانلود فایل

مقدمه 6كليات: مفهوم معامله كالي به كالي در تجارت بين‌المللي 8اول: مفهوم معامله و بررسي بيع به عنوان يكي از مصاديق بارز آن 8دوم: مفهوم معامله تجاري بين‌المللي 9سوم: مفهوم معامله كالي به كالي 10بخش اول: معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني 10فصل اول: چگونگي معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني 11گفتار اول: تاريخچه بيع كالي به كالي در فقه و قانون مدني 12مبحث اول: بيع سلم و چگونگي آن در قانون مدني و ارتباط آن با معامله كالي به كالي 13الف: ويژگي‌هاي بيع كلي في‌الذمه در صورت موجل بودن آن مبحث دوم: بررسي ماهيت قبض در بيع سلم و سلف 14الف: در تعريف و ماهيت و شرايط قبض 1) معنا و مفهوم قبض 142) زمان اعتبار قبض 15ب: اثر قبض در بيع سلم و سلف 161) آيا قبض شرط صحت بيع سلم است؟ 162) دلايل معتقدين به لزوم قبض ثمن در مجلس عقد در بيع سلم 17گفتار دوم: بررسي چگونگي معاملات كالي به كالي (از جهت بطلان و صحت) در فقه و قانون مدني 18مبحث اول: بررسي چگونگي معاملات كالي به كالي در فقه و قانون مدني الف: مفهوم معامله كالي به كالي در لغت و فقه1) مفهوم معامله كالي به كالي در لغت 182) مفهوم معامله كالي به كالي در فقه 19ب: نظرات فقها در مورد معاملات كالي به كالي 201) دلايل قائلين به بطلان معامله كالي به كالي و در نظرات آنها 20اول: بررسي نظر نهي‌النبي عن‌البيع كالي به كالي 21دوم: منتهي شدن معامله كالي به كالي به غرر و نظريه بطلان آن 22ج: معاملات كالي به كالي در قانون مدني و نظرات حقوقدانان 261) دسته اول از حقوقدانان 2) دسته دوم از حقوقدانان 3) بررسي و نقد نظرات حقوقدانان بخش دوم: معامله كالي به كالي در عرصه بين‌المللي 29فصل اول: بررسي و تحليل كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا در مورد معاملات كالي به كالي 30گفتار اول: بررسي شمول كنوانسيون و وظايف طرفين 31مبحث اول: تعهدات بايع الف: تسليم كالا ب: زمان تسليم مبحث دوم: تعهدات مشتري 33الف: تأديه ثمن 33ب: زمان تأديه ثمن 34ج: قبض مبيع 36فصل دوم: بررسي معاملات اعتباري در عرصه تجارت بين‌المللي 37گفتار اول: بررسي معاملات اعتبار اسنادي به عنوان نمونه‌اي شبيه به قراردادهاي كالي به كالي 38مبحث اول: بررسي ماهيت و تعريف معاملات اعتبار اسنادي 39الف: تعريف و معناي معاملات اعتبار اسنادي 401) مفهوم اعتبارنامه 412) مفهوم اسنادي در معاملات اعتبار اسنادي 41مبحث دوم: انواع اعتبارات اسنادي 42الف: اعتبارات قابل رجوع و غير قابل رجوع 1) اعتبار قابل رجوع 2) اعتبار غيرقابل رجوع ب: اعتبارات تأييد شده و اعتبارات تأييد نشده 431) اعتبار تأييد شده 2) اعتبار تأييد نشده ج: انواع ديگر اعتبارات اسنادي 1) اعتبار گردان 432) اعتبار روي اعتبار 44مبحث سوم: نكات كليدي قرارداد اعتبار اسنادي در رابطه با معاملات كالي به كالي 44الف: رابطه طرفين ب: گشايش اعتبار ج: ارائه مدرك 45د: انعطاف در معاملات اعتبار اسنادي 46هـ : تأمين يك اعتبار به عنوان تأديه 47مبحث چهارم: ماهيت حقوقي اعتبارات اسنادي و وجه تشابه آن با معاملات كالي به كالي 48الف: طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادي و ماهيت حقوقي آنها 491) طرز عمل در معاملات اعتبار اسنادي2) ماهيت حقوقي معاملات اعتبار اسنادي 50ب: معاملات اعتبار اسنادي و وجه تشابه آنها با معاملات كالي به كالي 50فصل سوم: نمونه‌هاي شبيه معاملات نسيه به نسيه در عرصه بين‌المللي 52گفتار اول: قرارداد همكاري مبحث اول: تعريف همكاري مبحث دوم: بررسي ساختمان و ماهيت همكاري با مطالعه دو نوع صنعتي و تجاري آن 53الف: همكاري صنعتي ب: همكاري در تجارت بين‌المللي 55گفتار دوم: تجارت متقابل 59مبحث اول: بررسي تجارت متقابل از لحاظ ماهيت و چگونگي آن الف: تعريف تجارت متقابل 59ب: مزاياي تجارت متقابل 60ج: انواع تجارت متقابل 61مبحث دوم: هدف و وجه تشابه تجارت متقابل با معاملات كالي به كالي 62نتيجه 64فهرست منابع 67مقدمه: آنچه
در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است، معاملات كالي به كالي مي‌باشد.
با اينكه اين معامله در واقع به سابقه تاريخي خود تكيه دارد و از منبع
سرشار فقه نشأت گرفته است. اما آنچه كه در دنياي امروز به دشواري مي توان
آن را ناديده گرفت پويايي و تحول قانون حتي در مجموعه فقهي آن مي باشد. فقه
اساساً پويا خلق شده است و اجتهاد نيز بايد متحول باشد و از اين روست كه
فقيه نيز در محدوده فقه سنتي و قديم محصور نشده است و مي تواند در پي
راه‌حلي باشد كه از احترام قانونگذار كاسته نشود و مانع پيشرفت حقوق نيز
نشده، رعايت عدالت هم بشود. آنچه در نزد فقها در مورد اين معامله مشهور
است نظريه بطلان اين گونه معاملات است و مبناي استدلال ايشان غرري بودن
اين معاملات و نهي آن در نزد رسول خداست و يا استناد به روايت ابي‌طلحه ابن
زيد است كه بيان داشته‌اند؛ قال رسول الله «لا يباع الدين بالدين» و اكثر
قريب به اتفاق فقها بدون بيان استدلالي در اين مورد نظر به بطلان بيع دين
به دين داشته‌اند و اما گروهي بيع دين به دين را از بيع كالي به كالي مجزا
ساخته‌اند؛ بدين صورت كه بيع دين به دين مصداق بيعي است كه ثمن و بيع قبل
از عقد بيع به صورت دين و در ذمه باشد نه اينكه بعد از عقد بواسطه بيع به
صورت دين درآيد. از طرفي ما در اين مسأله با سكوت قانونگذار مواجه
مي‌شويم، در حالي كه ظاهراً در مقام بيان نيز بوده‌اند، چنانكه در ماده 341
قانون مدني اشعار مي دارد؛

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
تحقيق معاملات كالي به كالي در تجارت بين الملل معاملات كالي به كالي مفهوم اعتبار نامه تعريف و معناي معاملات اعتبار انواع اعتبارات اسنادي مفهوم معاملات كالي به كالي در لغت مفهوم معاملات كالي به كالي در فقه

 • تحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش)

  استفاده از تازگي,به كار گرفتن حس لامسه و حركت,بهبود رفتار توجه كردن,تحقیق اختلال در ديكته (دقت و توجه در نقطه گذاري و سركش),راهبردهاي آموزشي بهبود رفتار توجه كردن,راهبردهاي كمك به انتخاب محرك مربوط توسط كودكان,مواد را در دسته هاي مش,ناتواني…

 • گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر

  دانلو,دانلود کارآموزی طراحی داخلی,دانلود گزارش کارآموزی طراحی داخلی,شرکت عمران عرصه مهر,کارآموزی رشته معماری,کارورزی,گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران,گزارش کارآموزی طراحي داخلی دانلود گزارش کارآموزی طراحي داخل رستوران شرکت عمران عرصه مهر دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه…

 • گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی فیکس

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی,دانلود گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی,گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی,گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی,گزارش کارآموزی در شرکت قالبسازی رایگان,گزارش کارآموزی رایگان در شرکت قالبسازی گزارش کارآموزی در شرکت قالب سازی فیکس رفتن به…

 • تحقيق تاريخچه زندگي اسكندر مقدوني

  اسكندر,اسكندر مقدوني,تاريخچه زندگي اسكندر مقدوني,تحقيق تاريخ,جنگهاي اسكندر مقدوني,دانلود تحقيق,زندگي نامه اسكندر مقدوني,كار تحقيقي تاريخ,كارهاي اسكندر مقدوني دانلود تحقيق تاريخچه زندگي اسكندر مقدوني دانلود فایل ناماسم این پادشاه مقدونی الکساندر بود و مورخین عهد قدیم هم چنین نوشته‌اند ولی مورخین قرون…

 • طرح توجیهی تزئين سفره عقد

  جدیدترین طرح توجیهی تزئين سفره عقد,دانلود رایگان طرح توجیهی تزئين سفره عقد,دانلود طرح توجیهی تزئين سفره عقد,دریافت طرح توجیهی تزئين سفره عقد,طرح توجیهی تزئين سفره عقد,طرح توجیهی تزئين سفره عقد رایگان,طرح توجیهی رایگان تزئين سفره عقد طرح توجیهی تزئين سفره…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی)

  استان خراسان جنوبی,لایه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان بیرجند,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان بیرجند دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان بیرجند (واقع در استان خراسان جنوبی) دانلود فایل - نقشه مدل رقومی ارتفاعی،…

 • پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی

  پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی,پرسشنامه همدلی,پرسشنامه همدلی استاندارد,پرسشنامه همدلی جفرسون,پرسشنامه همدلی رایگان,پرسشنامه همدلی عاطفی,پرسشنامه همدلی مایک دیویس,دانلود پرسشنامه همدلی,نمونه پرسشنامه همدلی دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی دانلود فایل دانلود پرسشنامه مقیاس همدلی اساسی،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش،…

 • تحقیق معرفی JIT

  پایان نامه درباره JIT,پایان نامه رایگان درباره JIT,پایان نامه رایگان معرفی JIT,پایان نامه معرفی JIT,دانلود پایان نامه درباره JIT,دانلود پایان نامه رایگان درباره JIT,دانلود پایان نامه رایگان معرفی JIT,دانلود پایان نامه معرفی JIT,معرفی JIT دانلود تحقیق معرفی JIT دانلود فایل…

 • تحقیق طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير در خلاء واحد توليد فورفوران

  تحقیق طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران,دانلود طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فور,طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران,مقاله طراحي واحد ترموسيفون برج تقطير درخلاء واحد توليد فورفوران تحقیق طراحي واحد ترموسيفون…

 • دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی

  امکان س,دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی,طرح توجیهی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی,طرح کارآفرینی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی,طرح کسب و کار تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی,کارآفرینی تأسیس وراه اندازی مهدکودک وآمادگی دانلود دانلود طرح توجیهی تأسیس وراه…