تحقیق قوانين در تجهيز و راه اندازي كارگاه

تجهیز,راه اندازی,قوانین,کارگاه
تحقیق قوانين در تجهيز و راه اندازي كارگاه

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق با موضوع قوانين در تجهيز و راه اندازي كارگاه،در قالب word و در 13 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور- وزارت امور اقتصادي و دارايي هيأت وزيران در جلسه مورخه ۲۶/۳/۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد شماره ۳۹۶۷۳/۱۰۵ مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۱ سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور وبه استناد ماده(۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت-مصوب ۱۳۸۰-وماده(۲۳) قانون برنامه وبودجه-مصوب ۱۳۵۱- تصويب نمود: آئين نامه تضمين براي معاملات دولتي ماده ۱- كاربرد مقررات اين آئين نامه در اجراي قانون آئين نامه معاملات دولتي ودر مورد پيش پرداخت ومبلغ ونوع تضمين ها شامل قراردادهاي خدمات مشاوره، مديريت طرح، امور تحقيقاتي، امور پيمانكاري ساخت تجهيزات ونصب، به تنهايي يا به صورت مجموعه اي از دو يا چند مورد از آنها مي باشد: ماده ۲- انواع تضمين قراردادها از نظر موضوع كاربرد آنها در قرارداد به شرح زير است: الف) تضمين شركت در مناقصه( وجه التزام) ب) تضمين انجام تعهدات. ج) تضمين پيش پرداخت. د) تضمين حسن انجام كار. ماده ۳- انواع ضمانت هاي معتبر در معاملات دولتي به شرح زير است: الف)ضمانت نامه بانكي ب)ضمانت نامه بيمه اي ج)وجه نقد د)سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز با مهر شركت ه-ساير ضمانت نامه ها شامل: ۱-ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز لازم از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هستند. ۲- وثيقه ملكي معادل نود درصد(۹۰%) ارزش كارشناسي رسمي آن. ۳-اوراق مشاركت(بي نام) منتشر شده از سوي وزارتخانه ها،مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي، شهرداري ومؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي كه از سوي دولت يا بانك ها تضمين شده باشد. ۴-سهام شركت هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به مأخذ هفتاد درصد(۷۰%) ارزش روز آن. ۵-مطالبات قطعي شده قراردادهاي از سوي دستگاههاي اجرايي وذيحسابان مربوط. ماده۴- در قراردادهاي خدمات مشاوره، قراردادهاي خدمات مديريت طرح وامور تحقيقاتي تضمين ها از نوع تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار است كه به شرح زير تعيين وپرداخت مي شود: الف)پيش پرداخت-مبلغ پيش پرداخت براي خدمات مربوط به مطالعه وطراحي وخدمات تحقيقاتي، معادل بيست درصد(۲۰%)مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط(مبلغ برآورد حق الزحمه) وبراي خدمات مربوط به دوره ساخت وتحويل معادل ده درصد(۱۰%) مبلغ اوليه حق الزحمه مربوط مي باشد كه در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي وبدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود. ب)تضمين حسن انجام كار- بابت تضمين حسن انجام كار، معادل ده درصد(۱۰%) از هر پرداخت حق الزحمه كسر ودر حساب سپرده نگهداري مي شود. مبالغ نقدي سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي، به طرف قرارداد دستگاه اجرايي بازگردانده مي شود. ج) تضمين معتبر در اين قراردادها شامل تضمينهاي نوع«الف»و«ب» و«د» و«ه» مندرج در ماده(۳) مي باشد. ماده ۵- در قراردادهاي پيمانكاري ونصب انواع تضمين ها شامل تضمين در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد كه به شرح زير مبلغ آنها تعيين وپرداخت مي شود. الف) تضمين شركت در مناقصه- مبلغ تضمين شركت در مناقصه برحسب درصدي از برآورد هزينه اجراي كار به شرح جدول زير تعيين مي شود: برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال تا ۱۰۰ درصد ۵ برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰تا۱۰۰۰ درصد ۵/. برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازادبر۱۰۰۰تا۱۰۰۰۰۰۰ درصد۳/. برآورد هزينه اجراي كار به ميليون ريال مازاد بر ۱۰۰۰۰۰۰ درصد۲/. تضمين معتبر براي شركت در مناقصه شامل تضمين هاي نوع«الف»،نوع «ب» ونوع «ج» مندرج در ماده(۳) مي باشد. ب)تضمين انجام تعهدات- مبلغ تضمين انجام تعهدات معادل پنج درصد(۵%)مبلغ اوليه پيمان (مبلغ پيشنهاد پيمانكار) است. تضمين معتبر براي انجام تعهدات برحسب درصدي از مبلغ اوليه پيمان به شرح جدول زير است: مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال تا۳۰ درصد۵ نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳)«الف»و«ب» «ج» و«ه» مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال بيش از ۳۰تا۷۰ درصد۵ ۲/۵ ۲/۵ نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳) «الف»و«ب» «ج»و«ه» «الف»و«ب» «ج»و«د»و«ه» مبلغ اوليه پيمان به ميليارد ريال بيش از ۷۰ درصد ۵ ۵/۱ ۵/۳ نوع ضمانت نامه(به شرح مندرج درماده۳) «الف» و«ب» «ج» و«ه» «الف»و«ب» «ج»و«د»و«ه» ج)پيش پرداخت- مبلغ پيش پرداخت معادل بيست درصد(۲۰%) مبلغ اوليه پيمان است. مبلغ پيش پرداخت حداقل در سه قسط به شرح زير در ازاي تضمين به نفع دستگاه اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود: قسط اول معادل هشت درصد(۸%) پس از تحويل كارگاه ، قسط دوم معادل شش ونيم درصد(۵/۶%) پس از تجهيز كارگاه لازم براي شروع عمليات وقسط سوم معادل پنج ونيم درصد(۵/۵%)پس از انجام سي درصد(۳۰%) مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح پاي كار. پس از واريز اقساط اول ودوم پيش پرداخت،معادل چهارده ونيم درصد(۵/۱۴%) از مبلغ ناخالص تمام صورت وضعيت هاي موقت(به استثناي تعديل، مابه التفاوت مصالح وپرداخت هاي مشابه) كسر مي شود وبراي واريز قسط سوم معادل هشت درصد(۸%)علاوه بر چهارده ونيم درصد(۵/۱۴%)ياد شده از صورت وضعيت كسر مي شود به نحوي كه مبلغ پيش پرداخت تا آخرين صورت وضعيت موقت مستهلك شود. در صورت ضرورت تاديه پيش پرداخت در بيشتر از سه قسط ويا تفكيك پيش بخش هاي مختلف كار، اقساط پيش پرداخت ونحوه واريز آنها، بايد در شرايط خصوصي پيمان مربوط درج شود. تضمين معتبر براي پيش پرداخت شامل تضمين هاي نوع«الف» ،«ب» و«ه» مندرج در ماده (۳)مي باشد . تبصره- دستگاه هاي اجرايي مي توانند به جاي تضمين هاي تأديه پيش پرداخت، سفته با امضاي صاحبان امضاي مجاز شركت پيمانكار دريافت كنند به شرط آنكه مبلغ پيش پرداخت را به حساب مشترك دستگاه اجرايي وپيمانكار واريز نموده وبا نظارت دستگاه اجرايي به مصرف تجهيز كارگاه، تكميل ماشين آلات وخريد مصالح برسانند. پيمانكار بايد ماشين آلات خريداري شده از اين محل را به عنوان وثيقه واريز پيش پرداخت در رهن دستگاه اجرايي قرار دهد وتا تصفيه بدهي خود بابت پيش پرداخت حق خارج كردن آنها را از كارگاه بدون اجازه دستگاه اجرايي ندارد. د)تضمين حسن انجام كار- بابت تضمين حسن انجام كار معادل ده درصد(۱۰%) از هر پرداخت (صورت وضعيت موقت، تعديل، مابه التفاوت وپرداخت هاي مشابه) كسر ودر حساب سپرده نگهداري مي شود. هشتاد درصد(۸۰%) مبالغ سپرده حسن انجام كار در ازاي تضمين هاي نوع«الف»،«ب» و«ه» مندرج در ماده(۳) به پيمانكار بازگردانده مي شود. ماده ۶- در قراردادهاي ساخت تجهيزات تضمين هاي معتبر از نوع تضمين شركت در مناقصه ،تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد. مبلغ وشرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري ونصب(درج شده در ماده ۵) مي باشد. تبصره- مبلغ پيش پرداخت در قراردادهاي موضوع اين ماده معادل بيست وپنج درصد(۲۵%) مبلغ اوليه قرارداد است. اقساط پيش پرداخت با توجه به برنامه زماني ساخت وتحويل تجهيزات ونيز اقساط بازگرداندن پيش پرداخت به تناسب تحويل تجهيزات وپرداخت وجه آنها تعيين ودر شرايط خصوصي قراردادهاي مربوط درج مي شود. ماده ۷- در قراردادهايي كه شامل دو يا چند مورد از كارهاي مشاوره، مديريت طرح، ساخت تجهيزات ساختمان ونصب مي باشد، انواع تضمين ها شامل تضمين شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات، تضمين پيش پرداخت وتضمين حسن انجام كار مي باشد. مبلغ وشرايط تضمين هاي اين نوع قراردادها طبق مقررات تعيين شده براي قراردادهاي پيمانكاري ونصب(درج شده در ماده ۵) مي باشد. مبلغ وشرايط پيش پرداخت اين قراردادها با توجه به نسبت مبلغ برآورد هزينه تجهيزات ومبلغ برآورد هزينه اجرا( پيمانكاري ونصب) به تناسب طبق مواد(۵)و(۶) تعيين مي شود. ماده ۸- شرايط پيش پرداخت وتضمين در ساير قراردادها مانند قراردادهاي خريد مواد، مصالح وتجهيزات وقراردادهاي حمل ونقل تابع آيين نامه معاملات دولتي هستند. ماده ۹- دستگاه هاي اجرايي بايد از برگهاي(فرمهاي) پيوست اين آئين نامه(نمونه يك تا چهار) براي تضمين هاي نوع«الف» و«ب» مندرج در ماده(۳) استفاده كنند. شرايطي كه در برگهاي ياد شده براي استرداد يا ابطال ضمانت نامه هاي بانكي وضمانت نامه هاي بيمه اي تعيين شده است براي انواع ديگر تضمين نيز بايد رعايت شود. ماده ۱۰- ساير شرايط لازم در مورد تضمين هاي قرارداد طبق شرايط عمومي قراردادهاي مصوب سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مي باشد. ماده ۱۱- دستورالعمل استفاده از تضمين هاي نوع«ه» مندرج در ماده(۳) تا دو ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه به وسيله سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور با همكاري وزارت امور اقتصادي ودارايي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه وتوسط سازمان ياد شده براي اجرا ابلاغ مي شود. تا ابلاغ آئين نامه مذكور، دستگاه هاي اجرايي مي توانند با تشخيص خود از تضمين هاي نوع«ه» مندرج در ماده۳) استفاده كنند. ماده ۱۲- تضمين معتبر براي انعقاد قرارداد با شركت هاي خارجي، فقط ضمانت نامه بانكي از بانك هاي مورد تأئيد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. در كمترين حالت، مبلغ ضمانت نامه بخش ارزي قراردادها بايد به ارز باشد. مبلغ پيش پرداخت وشرايط پرداخت يا بازپرداخت سهم ارزي پيش پرداخت قراردادها، طبق ضوابط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمان واگذاري كارها مي باشد. ماده ۱۳- سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور نظارت بر حسن اجراي اين آئين نامه وپاسخگويي به سوالات احتمالي را برعهده دارد. ماده ۱۴- از تاريخ اجراي اين آئين نامه، تصويب نامه هاي شماره ۱۰۸۴۶۲ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۶۴ وشماره ۳۳۷۶۷/ت۳۲۵ ه مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ وشماره ۵۶۹۸۶/ت۱۷۲۲۰ ه مورخ ۱۳۷۶/۳/۲۰ وشماره ۶۰۸۹۸/ت۱۸۱۵۵ ه مورخ ۲۰/۴/۱۳۷۶ وشماره ۱۹۰۳۳/ت۱۹۴۱۱ ه مورخ ۲۷/۳/۱۳۷۷ وشماره ۱۴۵۴۸/ت۲۱۴۲۲ ه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۸ لغو مي گردد. رونوشت به دفتر مقام معظم رهبري ،دفتر رئيس جمهور، دفتر رياست قوه قضائيه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور، دفتر رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديوان محاسبات كشور، ديوان عدالت اداري، اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، اداره كل حقوقي ،اداره كل قوانين ومقررات كشور، كليه وزارتخانه ها،سازمان ها ومؤسسات دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران،دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت ودفتر هيأت دولت ابلاغ مي شود….

 

قوانین تجهیز راه اندازی کارگاه

 • ميز دستكاه فرز

  فرز دانلود ميز دستكاه فرز دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: فرز

 • پاورپوینت معرفی فلزات (درس متالورژی فیزیکی)

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد درس متا,پاورپوینت درس متالورژی فیزیکی,تحقیق درس متالورژی فیزیکی,دانلود پاورپوینت در مورد درس متالورژی فیزیکی,دانلود پاورپوینت درس متالورژی فیزیکی,دانلود رایگان پاورپوینت درس متالورژی فیزیکی,درس متالورژی فیزیکی پاورپوینت معرفی فلزات (درس متالورژی فیزیکی) رفتن به سایت اصلی مشخصات…

 • تحقیق كيم كاراد

  پایان نامه پیرامون كيم كاراد,پروژه كيم كاراد,تحقیق در مورد كيم كاراد,تحقیق روانشناسی,تحقیق روانشناسی كيم كاراد,تحقیق كيم كاراد,دانلود تحقیق كيم كاراد,مقاله كيم كاراد تحقیق كيم كاراد رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:چكيده:در اين بررسي ما به پژوهش در رابطه…

 • پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان

  پروژه طراحی معماری بیمارستان,پروژه طرح 4 معماری بیمارستان,پروژه معماری بیمارستان,جزوه طراحی معماری بی,دانلود پروژه معماری بیمارستان,طراحی معماری بیمارستان,طرح 4 معماری بیمارستان,معماری بیمارستان,معماری بیمارستان کودکان,معماری بیمارستان میلاد دانلود پاورپوینت مطالعات معماری بیمارستان دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مطالعات معماری بیمارستان،در…

 • دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری

  خرید گزارش کارآموزی رشته معماری,خرید گزارش کارورزی رشته معماری,دانلود پروژه کارآموزی رشته معماری,دانلود کارآموزی رشته معماری,دانلود گزارش کار رشته معماری,دانلود گزارش کارآموزی,کارآموزی رشته معماری,کارورزی,گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود دانلود گزارش کارآموزی رشته معماری دانلود فایل در زیر به مختصری ازعناوین…

 • امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 93

  آزمون درس تکنولوژی سازه های چوبی,امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی,امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم هنرستان,پاسخنامه درس تکنولوژی سازه های چوبی,سوالات تکنولوژی سازه های چوبی,نمونه سوال تکنولوژی سازه های چوبی دانلود امتحان نهایی تکنولوژی سازه های چوبی سوم…

 • تحقیق سوهان كاري

  پایان نامه سوهان كاري,پروژه در مورد سوهان كاري,پروژه سوهان كاري,تحقیق آماده در مورد سوهان كاري,تحقیق در مورد سوهان كاري,دانلود تحقیق سوهان كاري,دانلود رایگان تحقیق سوهان كاري,سوهان كاري,مقاله در مورد سوهان كاري,مقاله سوهان كاري تحقیق سوهان كاري رفتن به سایت اصلی…

 • مطالعات امکان سنجی تولید شیشه های دو جداره

  امکان سنجی تولید شیشه های دوجداره,دانلود طرح توجیهی تولید شیشه های دوجداره,راه اندازی تولید شیشه های دوجداره,طرح توجیهی تولید شیشه های دوجداره,طرح راه اندازی تولید شیشه های دوجداره,طرح کسب و کار تولید شیشه های دوجداره,کارآفرینی تولید شیشه های دوجداره دانلود…

 • پرسش نامه بلوغ اجتماعي رائو (RSMS)

  پرسشنامه بلوغ,پرسشنامه بلوغ اجتماعي,پرسشنامه بلوغ اجتماعي رائو,پرسشنامه بلوغ اجتماعي رائو rsms,پرسشنامه بلوغ اجتماعي رائو وایلند,پرسشنامه بلوغ سازمانی,دانلود پرسشنامه بلوغ اجتماعي دانلود پرسش نامه بلوغ اجتماعي رائو (RSMS) دانلود فایل دانلود پرسش نامه بلوغ اجتماعي رائو (RSMS)،در قالب doc و در…

 • جزوه آموزشی انتقال جرم

  انتقال جرم,انتقال جرم pdf,انتقال جرم بهمنیار,انتقال جرم پشیرفته,انتقال جرم تریبال,انتقال جرم مهندسی شیمی,جزوه انتقال جرم,جزوه انتقال جرم بهمنیار,جزوه انتقال جرم پارسه,جزوه انتقال جرم دانشگاه صنعتی شریف,دانلود جزوه انتقال جرم پارسه,کتاب انتقال جرم دانلود جزوه آموزشی انتقال جرم دانلود فایل دانلود…