تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده,پروژه خلق سازمان يادگيرنده,تحقیق آماده در مورد خلق ساز,تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,خلق سازمان يادگيرنده,دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده,مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده
تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض وپيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذولداشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراهداشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكلعمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخ ه ايشفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تماميمسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اينجريان آف تزده هستند.اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيينناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي برايدرمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و تركساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن درزندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالبچنداني در آن نم يتوان يافت.(M.I.T.) مؤلف اين كتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدر س ه مديريت انستيتوي تكنولوژي ماساچوستو يكي از مشاوران برجس ت ه علم مديريت ا س ت. وي يكي از مبدعان كارگا ه هاي مديريت و استفاده ازبرگزار كنند ه اين (M.I.T.) روش هاي نوين شبي ه سازي در اين شاخه م ي باشد و طي دو د ه ه گذشته دركارگاه ها براي چند هزار مدير طراز اول شرك تهاي مختلف جهان بوده است.پنجمين فرمان /٣فصل اولچگونه اعمال ما واقعيت را ميسازد؟و چگونه قادر به تغيير آن هستيم؟“ اهرمي به اندازه كافي بلند به من بدهيد…و به تنهايي قادر خواهم بود جهان را جابهجا كنم.”از سنين كودكي به ما آموخت ه اند كه مسائل را بايد شكست، كه دنيا را بايد خرد كرد، اين عملظاهرًا باعث م ي شود كه بتوان با مسائل پيچيد ه به سهولت بيشتري برخورد كرد، اما در واقع بهاي پنهانبسيار گزافي براي آن م ي پردازيم. ما ديگر قادر به ديدن توالي اعمال خود نخواهيم بود و آن حسدروني ارتباط با يك كل جام ع تر را از دست م ي دهيم. زماني كه تلاش م ي كنيم “تصوير بزرگ” را دريابيمدرذهن خود اجزاي خرد شده آن را كنار هم قرار م ي دهيم و سعي م ي كنيم كه بدا ن ها سامان بخشي م .اما همان طور كه ديويد بوهم فيزيكدان بيان مي كند، اين عمل بيهود هاي بيش نيست. درست نظير ايناست كه بخواهيم از كنار هم قراردادن تك ه هاي يك آئي ن ه شكسته، تصويري كامل ب ه دست آوريم . بدينترتيب پس از مدتي ديگر از صرافت ديدن كل يكپارچه خواهيم افتاد.ابزارها و ايد ه هايي كه در اين كتاب ارائه م ي شوند، براي زدودن اين باور غلط هستند كه دنيا ازنيروهاي مجزاي غير مرتبط ساخته شده اس ت . زماني كه اين باور غلط را كنار گذاريم، آنگاه قادر بهساخت “سازمان هاي فر اگير” خواهيم بود . جايي كه الگوهاي تا ز ه فكر كردن پرورش م ي يابد، محلي كهخواسته ها و تمايلات گروهي محقق م ي شود و بالاخره مجموع ه اي كه در آن افراد پيوسته م ي آموزند كهچگونه با يكديگر ياد بگيرند.موفق ترين سازما ن ها در دهه نود آنهايي هستند كه بدان ها “سازمان هاي فراگير” اطلاق مي شود.توانايي يادگيري زودتر و سريع تر از رقبا، تنها » رييس برنام هريزي كمپاني رويال داچ  شل مي گويد«. مزيت نسبي در دهه آينده خواهد بوددر آيند ه نزديك تنها سازماني م ي تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابلي ت ها، تعهد وظرفيت يادگيري افراد در “تمامي” سطوح سازمان به نحو احسن بهر هبرداري نمايد.“سازمان فراگير ” قابل حصول است چرا كه همگي ما در اعماق وجودمان يك يادگيرنده و يكآموزنده هستيم….این تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 41

 

خلق سازمان يادگيرنده تحقیق خلق سازمان يادگيرنده دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده پروژه خلق سازمان يادگيرنده تحقیق آماده در مورد خلق ساز

 • تحقیق بررسی چگونگی معاملات سهام در شرکت های سهامی بر اساس قانون تجارت

  انواع سهام,پایان نامه سهام,تحقیق سهام,حق انتقال سهام,حق مشارکت در سود و ذخایر شرکت,حقوق ناشی از مالکیت سهام,دانلود تحقیق سهام,دانلود مقاله سهام,سهم و ماهیت آن,سهیم شدن در دارایی شرکت,قابل انتقال بودن سهم,مقاله سهام,نکات مقیده در ورقه سهم دانلود تحقیق بررسی چگونگی…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان فراشبند

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان فراشبند,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان فردوس,شیپ فایل سازندهای شهرستان فراشبند,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان فراشبند,نقشه زمین شناسی شهرستان فراشبند,نقشه لیتولوژی شهرستان فراشبند,نقشه ی سازند های شهرستان فراشبند دانلود نقشه ی زمین شناسی شهرستان فراشبند دانلود…

 • تحقیق سرشماری

  word,آمار,پاورپوینت,پایان نامه سرشماری,پروژه در مورد سرشماری,پروژه سرشماری,تحقیق در مورد سرشماری,دانلود تحقیق سرشماری,دانلود رایگان تحقیق سرشماری,رایگان,سرشماری,مقاله در مورد سرشماری,مقاله سرشماری,ورد تحقیق سرشماری رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمهبا اندکی تفکر می توان متوجه شد که آمار از خانواده به…

 • پاورپوینت سري هاى طيف هيدروژن

  پاورپوینت سريهاى طيف هيدروژن,پديده التهاب,تابندگی حفره ای وسطحی,سريهاى طيف هيدروژن,فرمول بالمر براى اين سرى,قانون تابش پلانك و وین,منحني تابندگي پاورپوینت سري هاى طيف هيدروژن رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت سريهاى طيف هيدروژنقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 21فهرست مطالب:سريهاى…

 • تحقیق ایلات استان فارس

  ایلات استان فارس,پایان نامه ایلات اس,پروژه ایلات استان فارس,پروژه در مورد ایلات استان فارس,تحقیق در مورد ایلات استان فارس,دانلود تحقیق ایلات استان فارس,دانلود رایگان تحقیق ایلات استان فارس,مقاله ایلات استان فارس,مقاله در مورد ایلات استان فارس تحقیق ایلات استان فارس…

 • پاورپوینت هواپیمای اف14

  F14,اسلاید,اف14,پاورپوینت,زیبا,کاربردی,هواپیما دانلود پاورپوینت هواپیمای اف14 دانلود فایل پاورپوینت هواپیمای اف14 بسیار زیبا و کاربردی، در 70 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پاورپوینت هواپیما اف14 F14 زیبا کاربردی اسلاید

 • بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاریخی

  پایان نامه مردم شناسی,پروژه در مورد مردم شناسی,پروژه مردم شناسی,تحقیق آماده در مورد مردم شناسی,تحقیق در مورد مردم شناسی,دانلود تحقیق مردم شناسی,دانلود رایگان تحقیق مردم شناسی,مردم شناسی,مقاله در مورد مردم شناسی,مقاله مردم شناسی بررسی مردم شناسی اماكن مذهبی تاریخی رفتن…

 • پاورپوینت مقایسه وظایف و تعهدات متصدی حمل و نقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ

  کنوانسیون روتردام 2009,متن فارسی کنوانسیون بروکسل 1924,متن فارسی کنوانسیون روتردام,متن کنوانسیون روتردام,متن کنوانسیون لاهه ویزبی پاورپوینت مقایسه وظایف و تعهدات متصدی حمل و نقل در کنوانسیون روتردام و کنوانسیون هامبورگ رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت مقایسه وظایف و تعهدات…

 • گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري

  کارآموزی حسابداري,کارآموزی حسابداري در اداره برق,کارآموزی حسابداري در بانک,کارآموزی حسابداري در تهران,کارآموزی حسابداري در شرکت,کارآموزی حسابداري در شهرداری,کارآموزی حسابداري رایگان,کارآموزی حسابداري شهرداری دانلود گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ ها در شركت هاي سرمايه‌گذاري دانلود فایل دانلود گزارش کارآموزی حسابداري سرمايه‌گذاري‌ ها…

 • تحقيق تاریخ ادبیات

  اصول ادبیات,پیدایش ادبیات,تاريخ ادبيات,تاريخچه تاريخ ادبيات,تحقيق رشته ادبيات,تحقیق پیرامون ادبیات,دانلود تحقيق ادبيات,كار تحقيقي ادبيات,مفاهیم ادبیات دانلود تحقيق تاریخ ادبیات دانلود فایل بخشی از متن:ابتدای مرحله انسانیت را باید هنگام پیدایش کلمه و کلام دانست و با همین وسیله بود که…