تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده,پروژه خلق سازمان يادگيرنده,تحقیق آماده در مورد خلق ساز,تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,خلق سازمان يادگيرنده,دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده,دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده,مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده
تحقیق مديريت صنعتي (پنجمين فرمان) خلق سازمان يادگيرنده

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:پيچيدگي از مشخصات عصر حاضر اس ت . همگي ما در زندگي حرف ه اي و شخصي خود با مسائل غامض وپيچيده اي روبه رو مي شويم كه از آنها گريزي نيست و بايد براي حل آنها چاره اي انديشيد.بسياري از علماي علوم اجتماعي به خيال چنين چار ه هايي بوده اند و كوشش زيادي در اين راه مبذولداشته اند. هر چند اين تلا ش ها ب ي ثمر نبوده اند ولي بايد گفت كه هر يك آفاتي نيز با خود به همراهداشته اند. ساده انگاري شايع ترين اين آفات اس ت . در بعد مديريت اين قضيه خود را به شكلعمل زدگي و اشتياق در استفاده از الگوهاي تكراري حل مسائل و در يك كلام، جستجوي نسخ ه ايشفابخش و ابزاري هم ه كاره، نشان مي دهد. تئوري هاي همه شمول و جامعي كه مدعي حل تماميمسائل غامض و پيچي د ه مديريت هستند و خود را بي نياز از آزمون و تدبر م ي دانند، بارزترين نماد اينجريان آف تزده هستند.اين كتاب سعي و تلاشي است در جهت شناسايي ريش ه هاي تفكر ساد ه انگارانه مديران و تبيينناتواني هايي كه از اين رهگذر سازما ن ها را گرفتار م ي سازد. كتاب ح اضر راه حلي جديد و اساسي برايدرمان مسائل و مشكلات سازما ن ها ارائه نم ي كند؛ بلكه فراخواني است به تفكر و تدبر و تركساده انگاري و پرهيز از فرضيه هاي همه شمولي كه همواره پيروز و ظفرمند هستند.مخاطب اين كتاب تنها مديران نيستند، بلكه تك تك ما م ي توانيم از اصو ل و ضوابط كلي آن درزندگي روزمره خود سود ببري م . هرچند براي كساني كه در پي تقليد و فرار از تفكر هستند مطالبچنداني در آن نم يتوان يافت.(M.I.T.) مؤلف اين كتاب آقاي پيتر سِنگه استاد مدر س ه مديريت انستيتوي تكنولوژي ماساچوستو يكي از مشاوران برجس ت ه علم مديريت ا س ت. وي يكي از مبدعان كارگا ه هاي مديريت و استفاده ازبرگزار كنند ه اين (M.I.T.) روش هاي نوين شبي ه سازي در اين شاخه م ي باشد و طي دو د ه ه گذشته دركارگاه ها براي چند هزار مدير طراز اول شرك تهاي مختلف جهان بوده است.پنجمين فرمان /٣فصل اولچگونه اعمال ما واقعيت را ميسازد؟و چگونه قادر به تغيير آن هستيم؟“ اهرمي به اندازه كافي بلند به من بدهيد…و به تنهايي قادر خواهم بود جهان را جابهجا كنم.”از سنين كودكي به ما آموخت ه اند كه مسائل را بايد شكست، كه دنيا را بايد خرد كرد، اين عملظاهرًا باعث م ي شود كه بتوان با مسائل پيچيد ه به سهولت بيشتري برخورد كرد، اما در واقع بهاي پنهانبسيار گزافي براي آن م ي پردازيم. ما ديگر قادر به ديدن توالي اعمال خود نخواهيم بود و آن حسدروني ارتباط با يك كل جام ع تر را از دست م ي دهيم. زماني كه تلاش م ي كنيم “تصوير بزرگ” را دريابيمدرذهن خود اجزاي خرد شده آن را كنار هم قرار م ي دهيم و سعي م ي كنيم كه بدا ن ها سامان بخشي م .اما همان طور كه ديويد بوهم فيزيكدان بيان مي كند، اين عمل بيهود هاي بيش نيست. درست نظير ايناست كه بخواهيم از كنار هم قراردادن تك ه هاي يك آئي ن ه شكسته، تصويري كامل ب ه دست آوريم . بدينترتيب پس از مدتي ديگر از صرافت ديدن كل يكپارچه خواهيم افتاد.ابزارها و ايد ه هايي كه در اين كتاب ارائه م ي شوند، براي زدودن اين باور غلط هستند كه دنيا ازنيروهاي مجزاي غير مرتبط ساخته شده اس ت . زماني كه اين باور غلط را كنار گذاريم، آنگاه قادر بهساخت “سازمان هاي فر اگير” خواهيم بود . جايي كه الگوهاي تا ز ه فكر كردن پرورش م ي يابد، محلي كهخواسته ها و تمايلات گروهي محقق م ي شود و بالاخره مجموع ه اي كه در آن افراد پيوسته م ي آموزند كهچگونه با يكديگر ياد بگيرند.موفق ترين سازما ن ها در دهه نود آنهايي هستند كه بدان ها “سازمان هاي فراگير” اطلاق مي شود.توانايي يادگيري زودتر و سريع تر از رقبا، تنها » رييس برنام هريزي كمپاني رويال داچ  شل مي گويد«. مزيت نسبي در دهه آينده خواهد بوددر آيند ه نزديك تنها سازماني م ي تواند ادعاي برتري كند كه قادر باشد از قابلي ت ها، تعهد وظرفيت يادگيري افراد در “تمامي” سطوح سازمان به نحو احسن بهر هبرداري نمايد.“سازمان فراگير ” قابل حصول است چرا كه همگي ما در اعماق وجودمان يك يادگيرنده و يكآموزنده هستيم….این تحقیق با فرمت pdf در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 41

 

خلق سازمان يادگيرنده تحقیق خلق سازمان يادگيرنده دانلود مقاله در مورد خلق سازمان يادگيرنده دانلود تحقیق خلق سازمان يادگيرنده مقاله در موردخلق سازمان يادگيرنده پاورپوینت خلق سازمان يادگيرنده پروژه خلق سازمان يادگيرنده تحقیق آماده در مورد خلق ساز

 • مقاله ترجمه شده با عنوان تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر نوآوری مبتنی بر دانش: نقش نادیده گرفته شده و

  ترجمه مقاله دانش کارکنان,ترجمه مقاله فرآیندهای مدیریت دانش,ترجمه مقاله مدیریت دانش,ترجمه مقاله نوآوری مبتنی بر دانش,مقاله ترجمه شده دانش کارکنان,مقاله ترجمه شده فرآیندهای مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده مدیریت دانش,مقاله ترجمه شده نوآوری مبتنی بر دانش مقاله ترجمه شده با عنوان…

 • تحقيق محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر

  ارتباطات ماهواره اي,برنامه هاي ماهواره,تحقيق محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره اي در اسناد حقوق بشر,چگونگي پيدايش حقوق بشر,عرف در منابع حقوق,محدوديتهاي آزادي پخش برنامه هاي ماهواره اي دانلود تحقيق محدوديتهاي اصل آزادي پخش مستقيم برنامه هاي ماهواره…

 • تحقیق بررسی کشور هندوراس از نظر جغرافیا

  word,پاورپوینت,پایان نامه هندوراس,پروژه در مورد هندوراس,پروژه هندوراس,تحقیق آماده در مورد هندوراس,تحقیق در مورد هندوراس,دانلود تحقیق هندوراس,دانلود رایگان تحقیق هندوراس,رایگان,مقاله در مورد هندوراس,مقاله هندوراس,هندوراس,ورد تحقیق بررسی کشور هندوراس از نظر جغرافیا رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:هندوراسهُندوراس کشوری است…

 • تحقیق تصویرگری کتاب کودک

  پایان نامه تصویرگری کتاب کودک,پایان نامه در مورد تصویرگری کتاب کودک,تحقیق تصویرگری کتاب کودک,تحقیق در مورد تصویرگری کتاب کودک,تصویرگری کتاب کودک,تصویرگری کتاب کودک pdf,تصویرگری کتاب کودک زهره قایینی,مقاله تصویرگری کتاب کودک دانلود تحقیق تصویرگری کتاب کودک دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • گزارش کارآموزی تابلوهاي برق

  گزارش کارآموزی تابلو برق,گزارش کارآموزی تابلو برق رایگان,گزارش کارآموزی تابلو برق صنعتی,گزارش کارآموزی تابلوهاي برق,گزارش کارآموزی تابلوهاي برق صنعتی,گزارش کارآموزی ساخت تابلو برق,گزارش کارآموزی ساخت تابلوهاي برق,گزارش کارآموزی مونتاژ تابلو برق گزارش کارآموزی تابلوهاي برق رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • پاورپوینت اصول خلاقيت و اشتغال زایی فردی

  اصول اشتغال زایی فردی,اصول اولیه خلاقيت,اصول خلاقيت,اصول خلاقيت تریز,اصول خلاقيت چیست,اصول خلاقيت در بازاریابی,اصول خلاقيت و ابتکار,اصول خلاقيت و نوآوری,تحقیق اصول خلاقيت,تعریف خلاقیت,سازمان خلاق,فرصت‌ های خلاقیت,مقاله اصول خلاقيت دانلود پاورپوینت اصول خلاقيت و اشتغال زایی فردی دانلود فایل دانلود پاورپوینت…

 • پاورپوینت کروماتوگرافی گازی

  انواع ستون کروماتوگرافی گازی,انواع کروماتوگرافی گازی,کروماتوگرافی گازی ppt,کروماتوگرافی گازی طیف سنجی جرمی,کروماتوگرافی گازیpdf,گزارش کار کروماتوگرافی گازی,مقاله کروماتوگرافی گازی,نرم افزار کروماتوگرافی گازی پاورپوینت کروماتوگرافی گازی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت کروماتوگرافی گازیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 32فهرست مطالب:مقدمه ای برکروماتوگرافیتاريخچه کروماتوگرافیاهداف…

 • پاورپوینت اصلاح نظام هاي مديريتي

  بررسی موانع عدم تحقق (پیاده سازی ) طرح اصلاح نظام های مدیریتی,تشریح برنامه اصلاحات در مدیریت و نظام اداری کشور,حل مشکلات اقتصادی کشور نیازمند اصلاح نظام‌های مدیریتی,کتاب اصلاح نظام‌های مدیریتی,موفقیت عناصر در اصلاح نظام های اداری پاورپوینت اصلاح نظام هاي…

 • تحقیق ستارگان

  تشكيل كوتوله سفيد,ستارگان,ستاره بعد از تولد,سحابي سياره‌اي,کهکشان تحقیق ستارگان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  ستارگان،در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل:زندگي يك ستارهستاره بعد از تولدسحابي سياره‌ايتأثير نيروي گرانش بر زندگي ستارگانمراحل مختلف زندگي ستارهتشكيل…

 • پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها

  پرسشنامه بررسی وضعیت مهد کودک‌ ها,پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها,پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها رایگان,پرسشنامه وضعیت مهدکودک‌ ها,دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها,دانلود رایگان پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها دانلود پرسشنامه بررسی وضعیت مهدکودک‌ ها دانلود فایل دانلود پرسشنامه بررسی…