پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها,دانلود کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي,کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها زاهدی
دانلود پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدی

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي،در قالب ppt و در 272 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: سيستم و نگرش سيستميسيستم چيست؟نمونه هايي از سيستم ترکيب سيستمدرونداد Inputفرآيند تبديل (ميانداد) Processبرونداد (ستاده ها) Out putبازخور (بازداد) Feedback محيط سيستم طبقه بندي سيستم ها الف: سيستم هاي اصلي و فرعي ب: تقسيم سيستم ها به باز و بسته خواص سيستم هاي باز1- کليت و جامعيت وجودی   2- سلسله مراتبطبقه بندي سلسله مراتبي بولدينگ به صورت زير است:سطح بافت ها سطح سيستم هاي ديناميک ساده يا ساعت گونه ها سطح سيستم هاي سايبرنتيکسطح سيستم هاي باز سطح نباتات سطح حيوانسطح انسان سطح سيستم هاي اجتماعي سطح سيستم هاي نمادين 3- همبستگی بين اجزاء         4- تناسب بين اجزاء                  5- گردش دايره وار 6- خاصيت توليدمثل 7- همپايانی 8- گرايش به فنا 9- گرايش به تکامل10- گرايش به تعادل يا خودنگهداری نظريه عمومي سيستم ها و نگرش سيستمي فصل دوم: تجزيه و تحليل سيستم چيست و تحليل کننده سيستم کيست؟تعريف تجزيه و تحليل سيستمروشprocedureشيوه Methodارتباط بين سيستم، روش و شيوهارتباط مديريت با تجزيه و تحليل سيستم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستمها اهم وظايف واحد تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها فوايد تجزيه و تحليل سيستم هاتحليل کننده سيستم کيست؟از آناليست انتظار مي رودفصل سوم: مراحل تجزيه و تحليل سيستم هاتعريف روش علمیمراحل تجزيه و تحليل سيستم ها (به روش علمی)توضيح و توجيه مشکلايجاد فرضيه هايي درباره مشکل و علل ايجاد آن انتخاب فرضيه اهم جمع آوري اطلاعات درباره فرضيه اهم1- استفاده از کتابخانه 2- کسب اطلاعات از اسناد و مدارک و بایگانی ها و آرشیوها 3- مراجعه به جداول و نمودارهای سازمانی 4- مشاهدهالف) مشاهده مستقیم ب) مشاهده غیرمستقیم ملاحظاتی که بایستی در مشاهده رعایت کردالف) آنالیست بایستی از دخالت دادن نظرات شخصی در مشاهده بکاهد.ب) آنالیست باید مشاهدات خود را بطور منظم ثبت و ضبط کند. ج) برای جبران محدودیت حوزه دید توصیه می شود از چند آنالیست استفاده شود.د) در صورت امکان از وسایلی هم چون فیلم و ضبط صوت هم کمک گرفته می شود.5- تهیه و تنظیم پرسشنامهانواع پرسشنامهالف- پرسشنامه آزاد (چند پرسش که در آن محدودیتی برای پاسخ در نظر گرفته نمی شود) ب- پرسشنامه ثابت (در آن برای سوالات پاسخهای ثابت در نظر گرفته می شود)ملاحظاتی که بایستی در تنظیم پرسشنامه رعایت نمودالف- در مقدمه پرسشنامه آنالیست خود را معرفی و هدف آن راشرح دهد .ب- تمهیدات کافی برای پاسخ دادن در نظر گرفته شود. (مثلاً تمبر و پاکت و …)ج- چون تعدادی به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند، به تعداد بیشتری پرسشنامه تحویل گردد. د- از طرح سوالات گنگ و کلی بپرهیزد.ه- سوالات با درجه درک و فهم پاسخگو همخوانی داشته باشد 6- انجام مصاحبهانواع مصاحبه1- مصاحبه آزاد 2- مصاحبه منظم مهم ترین نکاتی که در مصاحبه بایستی رعایت شود:1- مصاحبه کننده بایستی از هر نوع پیش داوری و اعمال نظر شخصی در طول مصاحبه بپرهیزد. 2- مصاحبه کردن هنری است که مصاحبه گر بایستی ویژگی های لازم آن را داشته باشد.3- مصاحبه گر سعی کند نقطه نظرات و نگرش هایش را در طی مصاحبه ابراز نکند.4- چنانچه مطلبی خلاف میل مصاحبه گر گفته شد، مخالفت خود را ابراز ندارد.5- شرایط مصاحبه برای همه مصاحبه شوندگان یکسان باشد.طبقه بندي اطلاعات مکتسبهروش های طبقه بندی اطلاعات1- استفاده از جدول 2- استفاده از نمودارها محاسن نمودارها1- مقایسه اطلاعات را آسان می کنند.2- چون از علائم در آن ها استفاده می شود، از طولانی شدن کلام جلوگیری می کنند.3- با کمک آن ها بهتر می توان روند تغییرات و تفاوت بین دو یا چند روند را مشاهده کرد.برخی از مهم ترین انواع نمودارهاالف) نمودار خطیب) نمودار میله ای یا ستونی ج) نمودار دایره ای چ) نمودار فضایی ح) نمودار سازمانی تجزيه و تحليل اطلاعات طرق اثبات منطقی در تجزیه و تحلیل اطلاعات :الف) قانون توافق مثبت ب) قانون توافق منفی ج) متد ترکیبی با تغییرات ملازمروش همبستگی در تجزیه و تحلیل اطلاعات انواع همبستگی:1- همبستگی خطی و مستقیم 2- همبستگی خطی و معکوس 3- همبستگی غیرخطی و منحنی اخذ نتيجه نحوه ارائه راه حل نکاتی که در زمینه ارائه راه حل باید رعایت گردند:1- همخوانی راه حل با برنامه های سازمان 2- ارائه چند راه حل بجای یک راه حل 3- مطابقت با قوانین و مقررات 4- قابلیت اعمال 5- تناسب بین هزینه اجرا و منافع حاصل از اجرای طرح 6- مسئولیت اجرا مرحله هفتم: تهیه و تنظیم گزارش مرحله هشتم: اجرا مرحله نهم: آزمایش طرح جدیدمرحله دهم: استقرار طرح جدید روش های استقرار طرح:الف) روش های موازی یا همزمان ب) روش تدریجی یا مرحله ای ج) روش یکباره د) روش آزمایشی مرحله یازدهم: ارزیابی عملکرد فصل چهارم: اصول و مفاهيم کلي سازماندهيسازمان عبارت است ازسازماندهي عبارت است ازمباني سازماندهي  سازمان بر مبناي تعدادسازمان بر مبناي وظيفه (هدف)سازمان بر مبناي نوع عمليات (تخصص) سازمان بر مبناي مشتري (ارباب رجوع)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتي (محل جغرافيايي)سازمان بر مبناي قلمرو عملياتيسازمان بر مبناي محصول ( نوع توليد ) سازمان بر مبناي پروژه سازمان ماتريسي سازمان بر مبناي ماتريسسازمان با ساخت آزاد يا ادوهکراسي سازمان يا گروه هاي متداخل يا سازمان حلقوي ساخت سازماني مدولار (ماجولار) ساخت هاي ترکيبي  فصل پنجم: فنون تجزيه و تحليل سيستم هامتداول ترين فنون و تکنيک هايي که آناليست را در زمينه بهبود وضع فعلي و پيشنهاد وضع آتي ياري مي دهند، عبارت اند از بررسي تقسيم کارتعريف جدول تقسيم کار مزاياي تهيه جدول تقسيم کارکسب آگاهي از بار واقعي کار و نحوه توزيع آن در عمل شناخت محلهاي تراکم کار از يک طرف و تراکم نيروي انساني از طرف ديگر آگاهي از تکرارها و تداخل هاي وظيفه اي آگاهي از نحوه اختصاص وقت به هر يک از وظايف و فعاليت ها آگاهي از نحوه تطبيق نوع و ماهيت وظيفه با تخصص کارکنان کسب اطلاع از اوقات اضافي کارکنانآگاهي از تعداد واقعي نيروي انساني مورد نياز ارزشيابي کار کارکنان به دست آوردن مبنايي جهت تعيين حقوق و دستمزد کارکنان مراحل تهيه و تنظيم جدول تقسيم کارانتخاب واحد بررسي تهيه ليست وظايف کارکنان تهيه ليست فعاليت هاي واحد تهيه جدول تقسيم کار براي وضع موجود تجزيه و تحليل جدول تقسيم کار در وضع موجود و کشف نقايص و ايرادات آن تهيه جدول تقسيم کار پيشنهادي بررسي جريان کار بررسي جا و مکان کنترل فرم ها کنترل اسناد و سيستم هاي بايگاني اندازه گيري کار برنامه ريزي شبکه اي (پرت، سي پي ام و پي دي ام)فصل ششم: بررسي جريان کارتعريف نمودار جريان کار استفاده از علايم در نمودارهاي جريان کارعمل يا اقدام بازرسي و کنترلتصميم گيري بايگاني، انبار و نگهداري تاخير يا انتظار غير موجه حرکت يا ارسال (جابجايي)انواع نمودار جريان کارالف- نمودار عمودي يا يک ستونه ب- نمودار افقي يا چند ستونه مراحل بررسي نمودار جريان کارمرحله اول: تعيين کار مورد نظر مرحله دوم: تعيين مراحل کارمرحله سوم: ترسيم نمودار جريان کار در وضع موجود مرحله چهارم: تجزيه و تحليل نمودار مرحله پنجم- تنظيم نمودار پيشنهادي فصل هفتم: بررسي و کنترل فرم هاتعريف فرم انواع فرمالف- طبقه بندي بر حسب قلمرو استفاده ب- طبقه بندي بر حسب کار و وظيفه فرم1- فرم هاي پرسنلي، مثل حکم استخدام 2- فرم هاي مالي، مثل دفتر روزنامه 3- فرم هاي آموزشي، مثل کارنامه دانشجو 4- فرم هاي تدارکي، مثل فرم خريد 5- فرم هاي تعميراتي و نگهداري وسايل ساختمان، مثل برگ بازديد از وسايل موتوري و شناسنامه وسايل ساختمان6- فرم هاي متفرقه مراحل بررسي و کنترل فرممرحله اول- بررسي فرم هاي موجود مرحله دوم- تجزيه و تحليل فرم هاي موجود مرحله سوم- تهيه طرح پيشنهادي براي فرم هاي مورد نياز1-تعيين هدف فرم 2- تعيين عنوان فرم 3- تعيين شماره يا کد فرم 4- نظر خواهي از تکميل کنندگان و استفاده کنندگان فرم 5- تعيين اطلاعاتي که بايد در فرم درج شوند 6- تهيه طرح فرم 7- استفاده آزمايشي از فرم در يک واحد نمونه 8- جرح و تعديل فرم با استفاده موثر از باز خور 9- تهيه فرم نهايي فصل هشتم: بررسي جا و مکان کارتعريف بررسي جا و مکان هدف از بررسي اصول و معيارهاي بررسي و تخصيص جا و مکانمراحل بررسي جا و مکان کارمرحله اول: بررسي جا و مکان کار در وضع موجود مرحله دوم: تجزيه و تحليل طرح جا و مکان کار مرحله سوم: تهيه طرح پيشنهادي جا و مکان کار فصل نهم: سيستم ها و روش هاي بايگانياهميت بايگاني بايگاني چيست؟سند چيست؟پرونده چيست؟آرشيو چيست؟انواع سيستم هاي بايگانيسيستم متمرکز سيستم غيرمتمرکز سيستم نيمه متمرکز (کنترل مرکزي)اصول بايگانيآسان بودن قابليت اجرا قابليت انعطاف دقت و سرعت افراد با صلاحيت نظم اصولي و منطقي روش هاي تنظيم اسنادروش الفبايي روش موضوعي روش شماره اي روش جغرافيايي روش تاريخي روش تلفيقي بررسي سيستم بايگاني فصل دهم: بررسي تکنيک هاي کميروش هاي برنامه ريزي شبکه ايروش ارزيابي و بازنگري برنامه (پرت)علائم مورد استفادهرويداد يا واقعه فعاليت فعاليت عاريه يا فعاليت زمان صفر مراحل روش پرتتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويداد هاي مربوط به شروع و پايان هر فعاليت شماره گذاري رويدادهاترسيم شبکه تحليل زماني شبکهتخمين زمان هر فعاليت  (ta, tm, tb)الف- برآورد خوش بينانه (کمترين زمان حداقل)ب- برآورد بدبينانه (بيشترين زمان يا زمان حداکثر)برآورد زمان محتمل (با احتمال بيشتر)تعيين زمان انتظار براي هر فعاليت تعيين زمان مورد انتظار براي هر فعاليت (TE)تعيين کمترين زمان مورد انتظار براي هر رويداد (TE)تعيين بيشترين زمان مجاز براي هر رويداد (TL)تعيين فرجه يا زمان آزاد (S)تعيين مسير بحراني (CP)تعيين واريانس و احتمال خاتمه پروژه طبق برنامه (a)روش مسير بحراني (سي پي ام) مراحل روش CPMتعيين هدف مورد نظر تهيه ليست فعاليت ها تعيين رويدادهاي قبل , بعد و همزمان با هر فعاليت برآورد زمان انجام هر فعاليت برآورد هزينه عادي و طبيعي براي هر فعاليت برآورد زمان فشرده براي هر فعاليت برآورد هزينه فشرده براي هر فعاليت ترسيم شبکه تعيين مسير بحراني روش ترسيم شبکه بر مبناي فعاليت هاي مورد نياز قبلي يا روش ترسيمي پيش نيازها (پي دي ام)ارتباط بين فعاليت ها فصل يازدهم: کارسنجيمقدمهتعريف کارسنجيفوائد کارسنجيکمک به برنامه ريزي نيروي انساني براي سازمانايجاد امکان کنترل و ارزيابي کار کارکنانکاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاارائه سرويس بهتر به مشتريان و ارباب رجوعکمک به برآورد قيمت کالاها يا خدمات و برآورد بودجهبهبود روابط کارافزايش کاراييتسهيل زمانبندي عمليات و برنامه ريزي توليدايجاد مبنايي براي پرداختهاي تشويقي به کارکنانتعيين زمان استاندارد براي انجام کارهاکمک به برنامه ريزي جهت وسايل و تجهيزات مورد نيازاصول کارسنجيپيش نيازهاي کارسنجيفن بررسي حرکاتمراحل بررسي حرکات:انتخاب کار مورد نظرانتخاب فردي که در نظر است کارش مورد بررسي قرار گيرد.بررسي حرکات فرد در حين انجام کار, به دفعات و ثبت آن هاتعيين زمان حرکت هر يک از حرکاتتجزيه و تحليل حرکات انجام شده با طرح سوالاتي درباره چرايي، چگونگي و توالي حرکت هاحذف، ترکيب و تغيير حرکات در صورت لزومتعيين حرکات مورد نيازروش هاي کارسنجي:روش استفاده از سوابق گذشتهروش گزارش گيريروش نمونه گيريروش زمان سنجيروش عناصر از پيش تعيين شدهروش هاي اندازه گيري کار:الف) روش استفاده از سوابق گذشته مراحل روش استفاده از سوابق گذشتهب) روش گزارش گيريمراحل روش گزارش گيري:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيريتوجيه کارکنان در مورد روش گزارش گيري و جلب همکاران آنانتهيه فرم هاي مربوط به جمع آوري اطلاعات (ليست وظايف)توزيع فرم ها و جمع آوري آن ها پس از تکميلاستخراج اطلاعات از فرم هاتعيين واحد زمان انجام کار با توجه به نوع و ماهيت کارتعيين حجم کار انجام شده در واحد زماني منتخبمحاسبه واحد زمان کار، تعديل و تصحيح آن و انتخاب استاندارد نهاييج) روش نمونه گيريمراحل روش نمونه گيري عبارت اند از:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري آماده سازي وسايل کارمشاهده کار به طور تصادفي و به دفعات مکرر ثبت نتايج مشاهداتتقسيم نتايج حاصل شده, بر تعداد دفعات مشاهدهتعديل و تصحيح رقم بدست آمده به منظور نزديک کردن آن به واقعيت (با توجه به درصدهاي مربوط به اضافات مجاز)تعيين استاندارد نهاييد) روش عناصر از پيش تعيين شدهمراحل روش عناصر از پيش تعيين شده:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري مشاهده عمليات و حرکات اصلي لازم براي انجام کار حذف حرکات زائد و ساده سازي روشتعيين زمان انجام حرکات مورد نياز از جداول مربوطهتعديل زمان با در نظر گرفتن اضافات مجازتعيين استاندارد نهايي انجام کاره) روش زمان سنجيمراحل روش زمان سنجي:تعيين کار مورد نظر جهت اندازه گيري تقسيم کار به اجزاساده سازي و بهتر سازي روش انجام کار هر يک از اجزاء کارآموزش روش کار به افرادي که قرار است کارشان اندازه گيري شودجلب اعتماد و همکاري افراد براي کارسنجياندازه گيري زمان انجام هر يک از اجزا و ثبت آن هاتعيين زمان نرمال انجام کار (NT)محاسبه اضافات مجاز (A) تعديل زمان به دست آمده و تعيين استاندارد نهايي انجام کار با استفاده از فرمول زير

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر شمس السادات زاهدي کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها زاهدی کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها دکتر زاهدی دانلود کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها پاورپوینت کتاب تجزيه و تحليل سيستم ها و روش ها

 • پاورپوینت محاسبات طراحی پیچ و مهره ها و روش کنترل آن ها

  استانداردهاي پيچ و مهره ها,انواع پیچ و مهره,بازرسي پيچ و مهره ها,بازرسی چشمی پیچ ها و مهره ها,تحقیق محاسبات طراحی پیچ و مهره ها,طراحی پیچ و مهره,کنترل طراحی پیچ و مهره ها,محاسبات طراحی پیچ و مهره ها,مقاله محاسبات طراحی پیچ…

 • تحقیق آدلر و نظریه های روان شناسی فردی

  آثار آلفرد آدلر,آدلر,آشنایی با آلفرد آدلر,آلفرد آدلر,آلفرد آدلر روانشناس,پاورپوینتآلفرد آدلر,پایان نامه آلفرد آدلر,تحقیق آلفرد آدلر,تحقیق نظریه های روانشناسی,زندگینامه آلفرد آدلر,معرفی آلفرد آدلر,مقاله آلفرد آدلر,نظریه های روانشناسی فردی دانلود تحقیق آدلر و نظریه های روان شناسی فردی دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • طرح توجیهی توليد انواع قطعات باكليتي

  امکان سنجی توليد انواع قطعات باكليتي,دانلود طرح توجیهی توليد انواع قطعات باكليتي,راه اندازی توليد انواع قطعات باكليتي,طرح توجیهی توليد انواع قطعات باكليتي,طرح راه,طرح کسب و کار توليد انواع قطعات باكليتي,کارآفرینی راه اندازی توليد انواع قطعات باكليتي دانلود طرح توجیهی توليد…

 • پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی

  پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی,تحقیق مدیریت ارتباطات سازمانی,مدیریت ارتباطات بیرون سازمانی,مدیریت ارتباطات درون سازمانی,مدیریت ارتباطات سازمانی,مدیریت ارتباطات سازمانی pdf,مدیریت ارتباطات سازمانی ppt,مقاله مدیریت ارتباطات سازمانی دانلود پاورپوینت مدیریت ارتباطات سازمانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت ارتباطات سازمانی،در قالب ppt و در…

 • پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  پاورپوینت ساختار دولت و ساختار اجرائي آن در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران,شوراهای ومجامع تخصصی در قانون اساسی,شورای موقت رهبری,شورای نظارت بر سازمان صدا وسيما,شورای نگهبان,قوای حاکم در جمهوری اسلامی ايران,قوه قضائيه,قوه مجريه,قوه مقننه,نهاد رهبری پاورپوینت ساختار دولت و ساختار…

 • پاورپوینت کارگاه آموزشی خلاقیت

  جزوه آموزشی کارگاه آموزشی خلاقیت,جزوه کارگاه آموزشی خلاقیت,جزوه کارگاه خلاقیت,جزوه کارگاه خلاقیت کودکان,دانلود جزوه کارگاه آموزشی خلاقیت,دانلود جزوه کارگاه خلاقیت,کارگاه آموزشی خلاقیت,کارگاه آموزشی خلاقیت کودکان,کارگاه های آموزشی خلاقیت دانلود پاورپوینت کارگاه آموزشی خلاقیت دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع کارگاه…

 • تحقیق هوش تجاري و تصميمات کلان سازماني

  تصمیمات کلان,سازمان,هوش تجاری,هوش سازمان تحقیق هوش تجاري و تصميمات کلان سازماني رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  هوش تجاري و تصميمات کلان سازماني،در قالب word و در 14 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق: در اين نوشتار آثار مثبتي که…

 • ترجمه مقاله با موضوع رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی، یک بررسی پژوهشی در منطقه ارزروم

  ترجمه مقاله رفتار شهروندی سازمانی,ترجمه مقاله سکوت سازمانی,ترجمه مقاله شهروندی سازمانی,رفتار شهروندی سازمانی,سکوت سازمانی,شهروندی سازمانی,مقاله ترجمه شده رفتار شهروندی سازمانی,مقاله ترجمه شده سکوت سازمانی,مقاله ترجمه شده شهروندی سازمانی دانلود ترجمه مقاله با موضوع رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی…

 • پاورپوینت شهر و شهرک های جدید

  پاورپوینت شهرک های جدید,پاورپوینت شهرهای جدید,تحقیق شهرک های جدید,تحقیق شهرهای جدید,شهرک های جدید,شهرهای جدید,معماری شهرک های جدید,معماری شهرهای جدید,مقاله شهرک های جدید,مقاله شهرهای جدید دانلود پاورپوینت شهر و شهرک های جدید دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع شهر و شهرک…

 • شوفاژ برقي

  شوفاژ دانلود شوفاژ برقي دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری . جهت سفارش پروژه به آدرس solidworks62@hotmail.com اطلاع داده شود تا دراسرع وقت پروژه براي شما ارسال شود…