پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

جزوه مبانی سازمان و مدیریت,دانلود جزوه مبانی سازمان,دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت,کتاب مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت,مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان,مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf
دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کتاب مبانی سازمان و مدیریت،در قالب ppt و در 239 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: مفاهیم و تعاریفتعریف سازمانوجوه اشتراک سازمان هاانواع سازمان ها:انتفاعی و غیرانتفاعیتولیدی و خدماتیدولتی و خصوصیمدیریتانواع مدیران:مدیران عملیاتیمدیران میانیمدیران عالینقش های مدیر:نقش های اطلاعاتینقش های تصمیم گیریفصل 2: سیر تحول اندیشه های مدیریتنظریه های کلاسیک (1900-1950):نظریه مدیریت علمیشیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینظریه مدیریت اداری (فایول):اصول مدیریتتقسیم کاراختیارانضباطوحدت فرماندهیوحدت جهتاولویت منافع عمومی بر منافع فردیجبران خدمات کارکنانتمرکزسلسله مراتبنظمانصافثبات شغلی و استخدامیابتکارروحیه کار گروهینظریه مدیریت بروکراتیک:مشخصاتقوانین و مقرراتغیر شخصی بودنتقسیم کارساختار سلسله مراتبیتعهد برای کار مادام العمرساختار اختیارنظریه مدیریت علمی:شیوه های تعیین بهترین روش اجرای هر کارمطالعات زمان و حرکتسرپرستی تخصصیانگیزه های فردیاصول مدیریت علمینهضت روابط انسانی (نظریه های نئوکلاسیک)نگرش های کمی، سیستمی، اقتضائی و جنبش جدید روابط انسانیجنبش جدید روابط انسانی:خصوصیات سازمان های نوع A (آمریکائی)استخدام کوتاه مدتتصمیم گیری فردیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع سریعکنترل صریح و رسمیروند شغلی تخصصیتوجه به نقش فرد در سازمانخصوصیات سازمان های نوع J (ژاپنی):استخدام برای همه عمرتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت گروهیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی و غیر رسمی روند شغلی غیر تخصصیتوجه به همه جوانب زندگی شخصیخصوصیات سازمان های نوع Z:استخدام برای همه عمر خدمتیتصمیم گیری مشارکتیمسئولیت فردیارزشیابی و ترفیع کندکنترل تلویحی غیررسمی با تدابیر رسمی صریحروند شغلی تقریبا تخصصی شدهتوجه همه جانبه به کارکنانفصل 3: برنامه ریزیانواع تصمیم هاانواع مسئلهشرایط تصمیم گیری:شرایط اطمینانشرایط مخاطرهشرایط عدم اطمینانشرایط ابهاممدل های تصمیم گیریابزارهای تصمیم گیری:ماتریس سودتحلیل نقطه سر به سردرخت تصمیمتصمیم گیری گروهیبرنامه ریزیمسئولیت برنامه ریزیشیوه های پیش بینی فروش:شیوه نظرات هیئت مدیران اجرائیشیوه برآورد نیروی فروششیوه تحلیل توالی زمانیفن بازنگری و ارزیابی برنامه (پرت):فعالیت هائی که باید اجراء شوند معین کندتوالی فعالیت ها مشخص کندزمان مورد نیاز برای تکمیل هر فعالیت را تعیین کندشبکه را ترسیم کندتعیین مسیر بحرانیفصل 4: سازماندهیسازماندهی فرآیند سامان هدف های ساختار سازمانیساختار رسمی و غیر رسمیویژگی های ساختار رسمی:آرمانی هستند، زیرا آن گونه که پیش بینی شده است عمل نمی کند.ساختار غیر رسمیانواع نمودار:نمودار هرمینمودار افقینمودار دایره ای یا هم مرکزفرآیند سازماندهیمزایا و معایب سازماندهی:مزایا:تخصص افرادو مهارتمعایب:هر فردی مسئول کار خود بوده که نتیجه آن احساس از خود بیگانگی می باشد.واحدسازی واحدسازی براساس وظیفهواحدسازی براساس محصولواحدسازی جغرافیائیواحدسازی براساس مشتریواحدسازی بر اساس فرآیند تولیدعوامل مؤثربر حیطه نظارتپیچیدگی کاراستاندارد کردن کارمحل کار کارکنانسطح مهارتفعالیت های غیر سرپرستیاولویت های شخصیرابطه حیطه نظارت و ساختار سازمانیعوامل مؤثر در غیرمتمرکز کردن سازمانرابطه حیطه نظارت بامیزان تمرکزقدرت اختیارقدرت چیست؟ منابع قدرت قدرت پاداشقدرت اجبارقدرت قانونیقدرت تخصصقدرت مرجعتفاوت قدرت و اختیارنظریه های اختیار:نظریه کلاسیک نظریه پذیرششرایط بارنارد برای پذیرش اختیارواگذاری اختیاراصول واگذاری اختیارمزایای واگذاری اختیاراختیار صف و ستادانواع ستاد:ستاد عمومی ستاد شخصی ستاد تخصصی اختیارات ستاد تخصصی:اختیارات ستاد مشورتیاختیارات ستاد خدماتی:اختیارات ستاد نظارتاختیارات ستاد وظیفه ایهماهنگیهماهنگی و همکاریهماهنگی داوطلبانهانواع هماهنگی:هماهنگی عمودیهماهنگی افقیهماهنگی موربفصل 5: هدایتانگیزشنیازهانظریه های انگیزشینظریه های ابتدائی انگیزشنظریه های معاصر انگیزشنظریه های محتوائی:سلسله مراتب نیازهای مازلونظریه ای.آر.جینظریه رشد یافتگی- رشد نیافتگینظریه دوعاملی انگیزشنظریه نیازهای اکتسابینظریه های فرآیندی:نظریه انتظارنظریه برابرینظریه تعیین هدفطراحی شغلنظریه تقویتمحرک های پولی و غیر پولینظریه سیستمی انگیزشرهبرینظریه های رهبرینظریه های رفتاری نظریه های موقعیتی و اقتضائی:موقعیت ها و تصمیم های رهبری: پیوستاررهبرینظریه اقتضائی فیدلرنظریه چرخه زندگینظریه جایگزینهای رهبریارتباطات:انواع ارتباطاتارتباط غیر کلامیارتباط کلامیالف) ارتباط شفاهیب) ارتباط کتبیج) ارتباط الکترونیکیارتباط در سازمانارتباط سازمانی رسمیانواع ارتباطات سازمانی:ارتباط از بالا به پائینارتباط از پائین به بالاارتباط افقیالگوهای ارتباطات سازمانی رسمی:شبکه های متمرکز مانند الگوی ستاره، الگویY، الگوی زنجیره ایشبکه های غیرمتمرکز مانند الگوی همه جانبه، الگوی حلقه ایارتباط سازمانی غیر رسمیانواع الگوهای سازمانی غیر رسمی:شبکه رشته ایشبکه تابشیشبکه تصادفیشبکه خوشه ایموانع ارتباطات میان افراد:ادراکی (شناختی)اجتماعیارزش های فرهنگیمعانی (زبان) اثر انگیزهارزیابی منابععلائم غیر شفاهی و متناقضپارازیتروش های بهبود پیام و حذف موانع ارتباطی:استفاده از بازخورد به منظور بازگشت نتیجه پیام، تا فرستنده از چگونگی وضعیت ارسال و دریافت پیام آگاه کردد.افشاء به منظور دادن اطلاعات مربوط و معتبر در باره فرستنده پیام به گیرندگانتشریح پیاماستفاده از ارتباطات شفاهی (رودررو)آگاهی از علایم ارتباط و مهم تر از همه استفاده از زبان ساده فهمفصل 6: نظارت و اطلاعاتسطوح نظارت:نظارت راهبردینظارت راهکارینظارت عملیاتیانواع نظارت:نظارت آینده نگرنظارت هم زمان (زمان وقوع)نظارت گذشته نگرنظارت مؤثرویژگی های نظام های نظارتی نادرست:نظارت بیش ازح و کمتر ازحدنظارتهای ناهماهنگعدم توانائی در تمایز نظارت هاویژگی های نظام های نظارتی کارآمد:پیوستگی با برنامه ریزیدقتبه هنگامیتعیین حوزه اجرائی کلیدیعینیت و قابلیت اندازه گیریصرفه جوئیانعطاف پذیریقابلیت درکمعیار منطقیتعیین نقاط راهبردیتأکید بر موارد استثناءاجرای اقدام اصلاحیابزارهای نظارت:ابزارهای بودجه ایابزارهای غیر بودجه ایداده های آماریگزارش ها و تحلیل های ویژهحسابرسی عملیاتمشاهده شخصیسایر ابزارهااطلاعاتفصل 7: خلاقیتانواع خلاقیت:خلاقیت فردیخلاقیت گروهیشیوه توفان مغزیشیوه تلفیق نامتجانسشیوه داستان سازیخلاقیت سازمانینقش 3 عامل حیاتی در نهادینه کردن خلاقیت در سازمان:نقش برنامه ریزینقش فرهنگ سازمانینقش ساختار سازمانی

 
من می خواهم این فایل را خریداری کنم

برچسب ها:
مبانی سازمان و مدیریت مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان pdf مبانی سازمان و مدیریت علی رضائیان مبانی سازمان و مدیریت ظاهره فیضی pdf کتاب مبانی سازمان و مدیریت جزوه مبانی سازمان و مدیریت دانلود کتاب مبانی سازمان و مدیریت دانلود جزوه مبانی سازمان

 • تحقيق دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات

  پایان نامه دیدگاه امیل دورکیم,پروژه دیدگاه امیل دورکیم,تحقیق در مورد دیدگاه امیل دورکیم,تحقیق دیدگاه امیل دورکیم,خودکشی از دیدگاه امیل دورکیم,دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات,شهر از دیدگاه امیل دورکیم,مقاله دیدگاه امیل دورکیم دانلود تحقيق دیدگاه امیل دورکیم درباره انحرافات دانلود فایل…

 • مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چندمرحله ای

  ارزیابی عملکرد,کارت امتیازی متوازن,مدیریت زنجیره تامین الکترونیکی مقاله ترجمه شده استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چندمرحله ای رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با عنوان استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی…

 • سورس برنامه معکوس کردن لیست پیوندی با استفاده از دو الگوریتم متفاوت

  برنامه معکوس کردن لیست پیوندی,پروژه,پروژه آماده سی پلاس پلاس,دانلود پروژه,سورس برنامه معکوس کردن لیست پیوندی با استفاده از دو الگوریتم متفاوت,کد پروژه معکوس کردن لیست پیوندی,نمونه برنامه آماده سی پلاس پلاس,نمونه پروژه آماده سی پلاس پلاس دانلود سورس برنامه معکوس…

 • تحقیق توربوماشین ها

  توربو ماشین,توربو ماشینی,حتراق,روتور کمپرسور محوری,ساختار دنباله تیغه,کمپرسور,کمپرسور های محوری,موتور توربینی تحقیق توربوماشین ها رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع توربوماشین ها،در قالبword و در 188 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 410 متري

  اتوكد,پلان اتوكد,پلان اتوکد ساختمان مسکونی,پلان معماري,معماري,نقشه آماده ساختمان,نقشه آماده معماری,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 410 متري دانلود فایل اين فايل شامل پلان معماري ساختمان مسكوني 410 متري فايل اتوكد مي باشد.   من می…

 • پاورپوینت اصول علم اقتصاد1 رشته حسابداری (کتاب اقتصاد خرد، نگارش تالیف دکتر جمشید پژویان)

  اصول علم اقتصاد 1,پاورپوینت آماده حسابداری اصول علم اقتصاد 1,پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1,تحقیق اصول علم اقتصاد 1,دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1,دانلود پاورپوینت در مورد اصول علم اقتصاد 1,دانلود رایگان پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 پاورپوینت اصول علم اقتصاد1…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با موضوع مدیریت بهره وری فرد

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,دانلود فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان,نکات فصل دوازدهم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی مدیریت رفتار…

 • تحقیق روان شناسی نوجوانان

  اصول روانشناسی نوجوانان,پاورپوینت روانشناسی نوجوانان,پایان نامه روانشناسی نوجوانان,تحقیق روانشناسی نوجوانان,روانشناسی نوجوانان,روانشناسی نوجوانان 15 ساله,روانشناسی نوجوانان دختر,روانشناسی نوجوانان و جوانان,مقاله روانشناسی نوجوانان دانلود تحقیق روان شناسی نوجوانان دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع روان شناسی نوجوانان،در قالب word و در 41…

 • تحقيق پایان دیکتاتور (از آغاز تا پايان)

  پايا ديكتاتور,پايان زندگي صدام,تاريخ,تاريخ صدام,تاريخچه زندگي صدام از آغاز تا پايان,تحقيق تاريخ,دانلود تحقيق,ديكتاتور,زندگي صدام,صدام,صدام ديكتاتور دانلود تحقيق پایان دیکتاتور (از آغاز تا پايان) دانلود فایل صدام حسین درسال 1937 / 1317 در یک خانوادۀ روستایی فقیر و بی زمین دردهکده…

 • استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات با رویکرد قابلیت اطمینان بر روی توربینهای گازی شرکت خطوط لوله و مخاب

  استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات,تحقیق سیستم نگهداری و تعمیرات,توربینهای گازی,سیستم تعمیرات توربین های گازی,سیستم نگهداری توربین های گازی,سیستم نگهداری و تعمیرات,سیستم نگهداری و تعمیرات توربین های گازی,شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه شمالغرب دانلود استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات…